Wet voorkeursrecht gemeenten Dalfsen Noord

Icon

Gemeente Dalfsen

Bekendmaking van (voorlopige) aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten van gronden te Dalfsen Noord

Voorlopige aanwijzing op basis van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 30 maart 2021 op grond van het bepaalde in artikel 6 van de Wvg hebben besloten om 41 percelen, gelegen in Dalfsen Noord, voorlopig aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

Ligging, huidig gebruik en toegedachte bestemming
Bedoelde percelen zijn gelegen in het buitengebied ten noorden van de kern Dalfsen en ingesloten door de Engellandweg, de Koesteeg, de Vossersteeg en de Leemculeweg. Deze percelen zijn thans in gebruik conform de vigerende overwegend agrarische bestemming met wonen en bedrijven. De (niet-agrarische) toegedachte bestemming is wonen met daarbij behorende functies zoals water, wegen, groen en mogelijk maatschappelijk en wijkt hiermee af van het huidige gebruik. Deze bestemmingen zullen eerst nader worden uitgewerkt in een structuurvisie dan wel omgevingsvisie en vervolgens in een bestemmingsplan dan wel omgevingsplan.

Gevolgen
Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant; te weten op 2 april 2021. Het besluit van burgemeester en wethouders heeft onder andere tot gevolg dat de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10 van de Wvg van toepassing is. De vestiging van een voorkeursrecht (aanwijzing) op grond van de Wvg houdt namelijk in dat de eigenaren en beperkt gerechtigden van onroerende zaken binnen het aangewezen gebied  ̶  wanneer zij hun (recht op de) onroerende zaak willen vervreemden  ̶  deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden. Een aantal rechtshandelingen is uitgezonderd van deze verplichting, zoals verkoop aan bepaalde familieleden of executieverkoop (artikel 10 lid 2 Wvg). De eigenaren en rechthebbenden ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Ter inzage legging
Het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 30 maart 2021 ligt samen met het ontwerpraadsbesluit en -voorstel en bijbehorende stukken, en de daarvan deel uitmakende kadastrale kaart en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte, alsmede de naam van de eigenaren en beperkt gerechtigden met ingang van 2 april 2021 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis te Dalfsen. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via de heer D. Roemers (0529-488 240). Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via de gemeentelijke website: www.dalfsen.nl, onder Kernpunten, nieuws en publicaties > Projecten/Wvg.
Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar.

Zienswijzen
Binnen drie maanden dient de gemeenteraad een besluit tot aanwijzing te nemen ter bestendiging van het voorkeursrecht. De voorbereiding van dit raadsbesluit wordt nu gelijktijdig gestart en in dit kader kunnen belanghebbenden hun zienswijzen kenbaar maken. Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om gedurende een termijn van vier weken, ingaande op 2 april 2021en eindigende op 29 april 2021, hun zienswijzen ten aanzien van het voorgenomen raadsbesluit schriftelijk, dan wel mondeling, naar voren te brengen. De zienswijze kan schriftelijk gericht worden aan de gemeenteraad van de gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de heer D. Roemers (telefoonnummer 0529-488 240).

Bezwaar, beroep, voorlopige voorziening
Naast de mogelijkheid om tegen het voorgenomen besluit van de gemeenteraad zienswijzen naar voren te brengen, staat er tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders bezwaar en beroep open. Gedurende een termijn van zes weken, vanaf 2 april 2021 tot en met 13 mei 2021 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.

In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaarschrift (de motivering). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.

Als de gemeenteraad een definitief besluit inzake het voorkeursrecht neemt, kunnen belanghebbenden eveneens bezwaar maken tegen dat raadsbesluit. Indien belanghebbenden ervoor kiezen om nu reeds bezwaar te maken tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot voorlopige aanwijzing, dan wordt dat bezwaarschrift, zodra het besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking is getreden, op grond van artikel 6, lid 3 Wvg aangemerkt als te zijn gericht tegen het besluit van de raad tot (definitieve) aanwijzing. Met deze regeling wordt voorkomen dat een belanghebbende twee maal bezwaar dient te maken. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Dalfsen, 30 maart 2021
Burgemeester en wethouders van Dalfsen

Te downloaden:

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 27 april 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht!

Sluit venster