In het jaarlijkse 'Verzamelplan Kernen' bundelt de gemeente verschillende ontwikkelingen in het buitengebied tot één nieuw bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is de uitkomst van de eerste ronde voor het verzamelplan Kernen.

  1. Ontwerpbestemmingsplan “Chw bestemmingsplan 1e Verzamelplan Kernen”

Nieuwe ontwikkelingen

In dit bestemmingsplan staan de volgende ontwikkelingen:

  1. Meeleweg 12 en 12A, Nieuwleusen: twee bedrijfswoningen
  2. Welsummerweg 21, Dalfsen: bestemming “bedrijventerrein met bedrijfswoning” in plaats van “wonen”,
  3. Waterinkweg 41, Lemelerveld: herontwikkeling voormalige agrarische bedrijfswoning (bouw van 5 woningen);
  4. Nieuwstraat 17D, Lemelerveld: uitbreiding begraafplaats.

Overige aanpassingen

De volgende bestemmingsplannen zijn na het vaststellen van het Chw bestemmingplan Kernen 2016 gemeente Dalfsen afgerond. Deze worden in het plan openomen:

  1. 14e herziening bestemmingsplan Lemelerveld 2006, de Koppeling;
  2. ’t fabriek, deelgebied Stappenbelt,
  3. Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Baarsmastraat 25
  4. 3e wijziging bestemmingsplan Oosterdalfsen.

Verder wordt een aantal ambtshalve wijzigingen verwerkt. Bovendien is de Regeling voor houtopstanden en is de aanduiding voor horecabedrijven voor een aantal horecabedrijven aangepast.

2. Ontwerpbeschikking hogere grenswaarde voor Meeleweg 12 en 12A in Nieuwleusen

Ontwerp-beschikking voor het vaststellen van hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder voor de bedrijfswoning aan Meeleweg 12 en 12A. Omdat de geluidsbelasting van deze woning boven de voorkeursgrenswaarde van het wegverkeersgeluid ligt, is er hogere grenswaarde nodig als bedoeld in de Wet geluidhinder. Hieronder kunt u deze stukken downloaden.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikking hogere grenswaarde liggen van 2 oktober 2018 tot en met 13 november 2018 voor iedereen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen en de servicepunten van Lemelerveld en Nieuwleusen. Ook kunt u de stukken inzien via (externe link)www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) met identificatienummer NL.IMRO.0148.1eVerzamelplanKN-on01. De bestanden zijn beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0148/.  

Indienen zienswijze

Iedereen kan van 2 oktober 2018 tot en met 13 november 2018 via een brief of mondeling een zienswijze geven over het ontwerpbestemmingsplan. Een brief kunt u sturen naar de gemeenteraad van Dalfsen, Postbus 35, 7722 AA Dalfsen. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw B. Eekhof, tel. 14 0529. In de zienswijze moet u aangeven over welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan uw reactie gaat.  

Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Belanghebbenden kunnen over de ontwerpbeschikking vaststelling hogere grenswaarden gedurende genoemde termijn naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw B. Eekhof, tel. 14 0529. In de zienswijze moet u aangeven over welke onderdelen van de ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder uw zienswijze gaat.

Gevonden wat u zocht