Wat is het?

Het hemelwater dat op daken valt is relatief schoon. Het is jammer als dit water via de regenpijp afgevoerd wordt naar het rioolstelsel waar het zich vermengt met het vuile afvalwater. Om het hemelwater gescheiden te houden van het afvalwater, kan het dakoppervlak worden afgekoppeld van het riool. Hierdoor kan het water in de tuin worden opgevangen en infiltreren in de bodem. Is uw pand aangesloten op het openbaar gemengd rioolstelsel? Dan kunt u mogelijk subsidie aanvragen voor het afkoppelen van uw regenpijp.

Online aanvraagformulier Subsidie afkoppelen hemelwater

Subsidieverordening gemeente Dalfsen

Afkoppelsubsidiekaart

Wat zijn de voordelen?

Wanneer het hemelwater niet meer wordt afgevoerd via het rioolstelsel, biedt dit een aantal voordelen, zoals:

 • Het grondwaterpeil wordt op natuurlijke wijze aangevuld, door infiltratie van hemelwater in de bodem. In tijden van droogte komt de toevoer van hemelwater de beplanting in de tuin ook ten goede.
 • Het rioolstelsel wordt ontlast, doordat er minder hemelwater het riool instroomt. Hierdoor ontstaat minder vaak wateroverlast en vinden minder overstortingen van ongezuiverd afvalwater in oppervlaktewater plaats.
 • De zuiveringsinstallatie kan efficiënter en daardoor goedkoper werken, omdat het relatief schone hemelwater niet meer wordt vermengd met het vuile afvalwater.

Subsidie voor het afkoppelen van uw dak

Bij nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen wordt door de gemeente standaard een gescheiden rioolstelsel aangelegd, waarbij het hemelwater apart van het afvalwater wordt afgevoerd en/of waarbij het hemelwater wordt geïnfiltreerd in de ondergrond. Echter bij bestaande (oudere) bebouwing wordt het hemelwater en afvalwater vaak gezamenlijk afgevoerd in een gemengd stelsel. Als uw pand is aangesloten op zo’n gemengd rioolstelsel, kunt u ervoor kiezen om uw dakoppervlak af te koppelen. In het algemeen komt het er dan op neer dat er een waterberging moet worden gecreëerd voor het opvangen en infiltreren van hemelwater. In het onderstaande document ´Mogelijkheden voor afkoppelen’ vindt u hiervan enkele voorbeelden. Voor voorbeelden kunt u ook terecht op de volgende website:

https://www.riool.info

De gemeente stelt een subsidie beschikbaar voor het afkoppelen van hemelwater. Deze subsidie bedraagt per m2 afgekoppeld dakoppervlak:

 • € 8,00 voor daken tot en met 1.000 m2;
 • € 6,00 voor daken groter dan 1.000 m2;
 • € 4,00 voor daken groter dan 2.000 m2.

Subsidievoorwaarden

 • Alleen het dakoppervlak van bestaande panden, dat voor 2011 is aangelegd, komt in aanmerking voor subsidie;
 • Alleen panden die zijn aangesloten op een gemengd rioolstelsel komen in aanmerking voor subsidie. U kunt onderstaande ‘Afkoppelkaart’ raadplegen om te bekijken of uw perceel is aangesloten op een gemengd rioolstelsel;
 • Het minimale dakoppervlak dat per aanvraag moet worden afgekoppeld is 40 m2;
 • De voorziening om het hemelwater op te vangen (waterberging) en te infiltreren moet aangelegd worden op uw eigen perceel;
 • De berekeningsnorm voor de capaciteit van de waterberging is 20 mm. Dus 20 mm hemelwater wat op het dak valt moet worden opgevangen en geïnfiltreerd op uw eigen perceel.
Rekenvoorbeeld bergingscapaciteit waterberging 
Af te koppelen dakoppervlak:70 m2
Minimale waterberging voor infiltratie:20 mm = 0,020 m
Te maken waterberging:70 m2 x 0,020 m = 1,4 m3 = 1.400 liter

Hoe werkt het?

 1. U kunt uw aanvraag voor de subsidie online indienen via onderstaand formulier.
 2. Voor het indienen van een aanvraag is een situatieschets van het pand en het af te koppelen oppervlak benodigd. U dient een aantal zaken als bijlage bij het formulier aan te leveren:
  • Een situatieschets van de waterberging / infiltratievoorziening die u wilt aanleggen met daarbij weergegeven de bergingscapaciteit van deze infiltratievoorziening. Zie ter verduidelijking het bovenstaande rekenvoorbeeld.
  • Indien u niet de eigenaar bent van het pand, dient u ook een akkoordverklaring van de eigenaar van het pand aan te leveren.
 3. Zodra wij uw aanvraag ontvangen en beoordeeld hebben krijgt u een reactie van ons.
 4. Indien wij akkoord zijn gegaan met uw aanvraag kunt u aan de slag. Tijdens de werkzaamheden komt onze wijkuitvoerder een korte controle uitvoeren, u dient hiervoor zelf een afspraak te maken via:
 5. Binnen zes maanden na afronding van de werkzaamheden stuurt u ons een verzoek tot vaststelling en uitbetaling van de subsidie, waarin u aangeeft naar welk rekeningnummer en ten name van wie het subsidiebedrag overgemaakt moet worden.

Aanvullende informatie

Bij het ontwerp van de voorziening om af te koppelen, gelden de volgende praktische tips:

 • De bodem van uw tuin moet voldoende waterdoorlatend zijn. Een zandige ondergrond is geschikt, klei of leemgrond niet.
 • Houd tenminste 2 m afstand tussen de infiltratievoorziening en de fundatie van gebouwen.
 • Een bladvang in de regenpijp en een ondergrondse zandvang zijn nodig om verstopping van de infiltratievoorziening te voorkomen.
 • Zorg voor een goede ontluchting van de afvoer voor toilet, wastafel en dergelijke.

Heeft u gevonden wat u zocht?