De openbare ruimte vormt de woon-, leef-, werk- en recreatieomgeving van onze inwoners . Een goede openbare ruimte heeft dus een belangrijke betekenis en taak.

Het laat mensen zich thuis voelen. Daarnaast draagt het bij aan positieve gezondheid, sociale veiligheid, vastgoed-ontwikkeling en de economische positie van een gebied en de kernen.

Openbare ruimte

De openbare ruimte is daarmee van ons allemaal. In Dalfsen is een groot areaal aan openbare ruimte. Daarnaast merken we: zoveel mensen, zoveel wensen. Het is steeds zoeken naar de balans tussen deze wensen, de best passende kwaliteit en de benodigde middelen.

Door de vele functies en de verschillende gebruikers is het nodig dat de openbare ruimte aan een breed pakket van eisen voldoet. De gemeente is hierin regisseur van de openbare ruimte die samen met gebruikers de openbare ruimte onderhoudt. De gemeente denkt samen met de gebruiker na over wat de bedoeling is op een bepaalde plek of in een bepaald gebied. De gemeente vertaalt de bedoeling naar de te bereiken effecten buiten en bepaalt welke activiteiten daarvoor nodig zijn. De titel van het beleidsplan is daarom ‘Buiten Voor Elkaar’. Wij zorgen er immers voor dat we het buiten goed op orde hebben en we dan met elkaar en voor elkaar.

Wat staat er in het beleidsplan Buiten voor Elkaar?

In het IBOR is vastgelegd welke onderhoudskwaliteit we buiten realiseren. De komen vier jaar gaan we door met het leveren van dezelfde kwaliteit. Een deel van de werkzaamheden worden uitgevoerd door onze eigen medewerkers van de buitendienst en stichting Dalfsen Werkt. Andere werkzaamheden besteden we uit aan lokale en/of gespecialiseerde bedrijven (verwijzen naar ons inkoopbeleid).

We gaan daarnaast meer invulling geven aan inwonersbetrokkenheid. De komende vier jaar nemen we de tijd om daarmee te oefenen om te kijken wat het beste werkt in onze gemeente.

Ook gaat het (IBOR) plan in op de manier waarop we bijdragen aan de Omgevingswet en de maatschappelijke opgaven zoals o.a. biodiversiteit, gezonde leefomgeving en de energietransitie. In eerste instantie gaan we aan de slag met zes thema’s, namelijk:

  • Gezondheid
  • Duurzaam
  • Groen
  • Beheerbaar
  • Bruikbaar
  • Veilig

Hiermee gaan we gedurende de vier jaar van het beleidsplan experimenteren. Met deze zes thema’s voor beheer en onderhoud van openbare ruimte, kunnen we samen richting gaan geven aan het ontwikkelen van de onderhoudskwaliteit en het organiseren van de vervangingen in de openbare ruimte.

Buiten voor elkaar in beeld

Het beleidsplan hebben we geprobeerd samen te vatten in één tekening.

Idee of initiatief

Heeft u een idee en wilt u zelf de handen uit de mouwen steken om dit initiatief te realiseren. Neem dan contact op de gemeente 140529.

Wilt u subsidie aanvragen voor uw idee? Dat kan via de regeling Initiatieven uit de Samenleving.

Melding doen

Ziet u iets in uw directe leefomgeving dat kapot is of een gevaarlijke situatie op (kan) leveren? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij ons.

Start melding | Openbare ruimte (FIXI)

Gevonden wat u zocht?