Wat is het?

De preventief logopedisten van de gemeente Dalfsen houden zich bezig met het voorkomen en vroegtijdig opsporen van logopedische problemen bij kinderen van 0 t/m 12 jaar (einde basisschool). Dit kunnen problemen zijn op de volgende gebieden (enkele voorbeelden):

 • Taal: moeite met begrijpen of gebruiken van mondelinge taal taalvorm (vervoegen van werkwoorden, opbouw van zinnen), taalinhoud (woordenschat), taalgebruik in verschillende situaties;
 • Spraak: moeite met uitspreken van klanken of combinaties ervan slissen of lispelen;
 • Stem: hese of schorre stem;
 • Adem: hoge of te frequente inademing;
 • Gehoor: niet goed horen;
 • Auditieve functie: auditieve informatie niet goed kunnen verwerken, auditieve;
 • Afwijkende mondgewoonten: open mondgedrag, kwijlen, duim-, vinger-, speenzuigen, afwijkend slikken, moeite met eten en drinken;

Waarom is vroegsignalering belangrijk?

Een goede spraak- en taalontwikkeling is van groot belang voor een kind. Een kind dat goed begrijpt wat er gezegd wordt en dat zich goed kan uitdrukken, zit beter in zijn vel, maakt gemakkelijker contact en kan beter meekomen op de (voor)school en later in de maatschappij. De gevoelige periode voor de taalontwikkeling ligt tussen de 0 en 7 jaar. Zo vroeg mogelijk signaleren van problemen is dus erg belangrijk. De achterstand is bij behandeling op jonge leeftijd vaak sneller te verhelpen of, als er bijvoorbeeld een taalstoornis (TOS) vastgesteld wordt, beter te begeleiden. De preventief logopedisten hechten veel waarde aan kansengelijkheid voor ieder kind.

Werkwijze

De logopedisten bekijken kinderen op verzoek bij vermoeden van een logopedisch probleem.

Peuteropvang en kinderdagverblijf (0-4 jaar)

 • Aanmelding via de pedagogisch medewerker/coach of de jeugdarts/verpleegkundige;
 • Altijd na toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) (of op verzoek van);
 • Door middel van observatie/screening op de peuteropvang locatie of het kinderdagverblijf van het kind.

Basisonderwijs (4-12 jaar)

 • Aanmelding via de leerkracht, IB-er, jeugdarts/verpleegkundige;
 • Altijd na toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) (of op verzoek van);
 • Door middel van een logopedisch onderzoek of bij kinderen tussen de 4:9 jaar en 5: 9 jaar een logopedische screening.

Wat gebeurt er na observatie/screening/onderzoek?

 • Ouder(s)/verzorger(s) krijgen advies een afspraak te maken bij een vrijgevestigde logopedist voor behandeling of meer uitgebreid logopedisch onderzoek;
 • Met ouder(s)/verzorger(s) wordt een controle afgesproken. Na de controle neemt de logopedist weer contact met de ouder(s)/verzorger(s) op;
 • Ouder(s)/verzorger(s) krijgen tips en adviezen. Ook de pedagogisch medewerker, leerkracht of IB-er krijgt tips voor in de groep.

Als ouder(s)/verzorger(s) hiermee akkoord zijn, wordt de uitkomst doorgesproken met de (voor)school.

Overige werkzaamheden

De preventief logopedisten geven voorlichting aan ouder(s)/verzorger(s), medewerkers van peuteropvang/kinderdagverblijven, leerkrachten, IB-ers en JGZ artsen/verpleegkundigen om het signaleren van logopedische problemen te verbeteren en informatie te geven over verschillende logopedische stoornissen. Goede samenwerking met partners in het werkveld vinden de preventief logopedisten erg belangrijk. Zij nemen deel aan de werkgroepen Laaggeletterdheid en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) vanuit de gemeente. Er is nauw contact met de bibliotheek, o.a. over de VoorleesExpress en het stimuleren van de taalontwikkeling bij jonge kinderen. Er is regelmatig overleg met de jeugdartsen van de GGD. De preventief logopedisten denken mee over gemeente brede beleidsmatige zaken en zijn betrokken bij bijv. te ontwikkelen gemeentelijk preventiebeleid en het bevorderen van een kansrijke start voor de eerste 1000 dagen in het leven van een kind.

Ze onderhouden contacten met diverse collega-logopedisten en de vakvereniging NVLF.

Wat kunnen ouders doen om de spraak-taalontwikkeling te stimuleren?

Het is belangrijk dat er veel taal aangeboden wordt aan het kind. Voorlezen, liedjes zingen en samen spelen is erg leuk en leerzaam. Lid worden van de bibliotheek is ook aan te raden. Kijk voor meer tips over taal op de volgende sites: www.kindentaal.nl en www.taalbegintthuis.nl. De volgende app geeft ook veel informatie: van nul tot taal.

Binnenkort wordt er meer logopedische informatie geplaatst op deze site, o.a. over taalstimulering, meertaligheid, open mondgedrag, zuiggewoonten zoals duim-, vinger-, speenzuigen en het belang van voorlezen

Contactgegevens preventief logopedisten

Heeft u gevonden wat u zocht?