Nadeelcompensatie is de vergoeding van schade die kan ontstaan wanneer wij onze taken volgens de regels uitvoeren.

Het gaat om schade veroorzaakt door:

 • rechtmatige besluiten, bijvoorbeeld het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning
 • feitelijke handelingen, bijvoorbeeld een wegafsluiting voor werkzaamheden aan de weg

De schade kan bestaan uit:

 • waardevermindering van onroerende zaken. Een woning kan bijvoorbeeld in waarde dalen als wij een vergunning verlenen voor een appartementencomplex op de grond ernaast.
 • verminderde inkomsten of het moeten maken van extra kosten. Bijvoorbeeld omdat wij werkzaamheden aan de weg laten uitvoeren, kan een bedrijf tijdelijk niet bereikbaar zijn. Het bedrijf kan daardoor inkomsten mislopen. 

Onder nadeelcompensatie valt sinds 1 januari 2024 ook de vergoeding van schade die kan ontstaan door planologische besluiten. Dit heette eerst planschade.

Voorwaarden schadevergoeding en schadeoorzaken

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor schadevergoeding

Schade komt alleen voor vergoeding in aanmerking als:

 • U kunt bewijzen dat u schade heeft geleden. 
 • Het is logisch dat de schade komt door de schadeoorzaak.
 • De schade moet:
  • het rechtstreekse gevolg zijn van een rechtmatig besluit. Bijvoorbeeld het verlenen van een omgevingsvergunning. 
  • het rechtstreekse gevolg zijn van een feitelijke handeling. Bijvoorbeeld een tijdelijke wegafsluiting.
 • Schade kan alléén voor vergoeding in aanmerking komen als:
  • de schade erger is dan zou mogen binnen het normale maatschappelijke risico 
  • u veel meer schade lijdt dan anderen. 
 • U krijgt geen schadevergoeding als u het risico op schade heeft aanvaard. Bijvoorbeeld:
  • doordat u zelf al iets heeft geregeld, zoals investeringen gedaan, op een moment waarop u een ongunstige overheidsmaatregel kon verwachten (actieve risico-aanvaarding).
  • doordat u juist geen gebruik heeft gemaakt van bijvoorbeeld mogelijkheden om uw bedrijf uit te breiden, terwijl u kon verwachten of er rekening mee kon houden dat er later bepaalde overheidsmaatregelen zouden worden genomen die dat onmogelijk zouden maken (passieve risico-aanvaarding). 
 • U krijgt geen vergoeding voor schade die u door het treffen van maatregelen redelijkerwijs had kunnen voorkomen of beperken.
 • U heeft nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen (bijvoorbeeld door aankoop, onteigening, een vergoeding in natura of vanwege een specifieke wettelijke regeling).

Schadeoorzaken

Voor planologische besluiten onder de Omgevingswet worden de schadeoorzaken in de wet opgesomd. Staat uw besluit hier niet bij, dan bestaat geen recht op nadeelcompensatie. Voor schadeoorzaken anders dan onder de Omgevingswet geldt geen wettelijke lijst. Dit kunnen zowel besluiten als feitelijke handelingen zijn.

Onrechtmatig overheidshandelen

Nadeelcompensatie gaat dus niet over schade door onrechtmatig handelen van de overheid. Het Burgerlijk Wetboek regelt de schadevergoeding voor onrechtmatig overheidshandelen.

Meer informatie over nadeelcompensatie op iplo.nl.

Aanvragen en kosten

De gemeente Dalfsen werkt momenteel aan een digitaal aanvraagformulier. Dit kunt u straks hier terugvinden. Wilt u voor die tijd een aanvraag nadeelcompensatie indienen neem dan contact op met de gemeente via 14 0529.

Termijn

We beslissen binnen acht weken op de aanvraag. We mogen deze beslistermijn eenmaal met acht weken verlengen. We kunnen advies inwinnen bij een onafhankelijke adviescommissie. In dat geval beslissen we binnen zes maanden op de aanvraag. Deze beslistermijn mogen we eenmaal met zes maanden verlengen.

Kosten

De kosten zijn € 500. Dit zijn de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Als wij u de nadeelcompensatie toewijzen, betalen we u dit bedrag terug.

Nadeelcompensatie: wat verandert er en overgansrecht

Het begrip planschade uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) staat niet in de Omgevingswet. De planschaderegeling is onderdeel van de regeling nadeelcompensatie. Tussen de planschaderegeling en de regeling nadeelcompensatie bestaan belangrijke verschillen. 
Voor besluiten genomen onder het oude recht geldt een overgangsrecht van vijf jaar na onherroepelijk worden van het besluit voor toepassing voor planschaderegeling. 

U kunt meer lezen over de verschillen tussen planschade en nadeelcompensatie en het overgangsrecht via de volgende link

Mocht u vragen hebben neem dan contact op met de gemeente via: 14 0529

Regelgeving

Relevante regelgeving:

 • Titel 4.5 Awb: nadeelcompensatie
 • Afdeling 15.1 Omgevingswet: nadeelcompensatie
 • Verordening nadeelcompensatie gemeente Dalfsen

Heeft u gevonden wat u zocht?