De Wet Goed Verhuurderschap biedt een oplossing voor een paar grote problemen op de particuliere verhuurmarkt. Allereerst is de wet gericht op het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie. Ook zijn verhuurders verplicht een schriftelijk huurcontract op te stellen. En ze moeten huurders informeren over hun rechten en plichten. Daarnaast moeten arbeidscontract en huurcontract voortaan gescheiden worden. Dat maakt arbeidsmigranten minder afhankelijk van hun werkgever. 

Geen onrechtvaardig onderscheid (discriminatie)

Discriminatie

De nieuwe wet Goed Verhuurderschap heeft gemeente Dalfsen meer mandaat om op te treden bij duidelijke signalen van discriminatie.

Volgens de wet is het verboden voor verhuurders en verhuurbemiddelaars om ongerechtvaardigd onderscheid te maken op basis van ras, geloof, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte. Discriminatie kan verschillende vormen aannemen, zoals het uitsluiten van bepaalde mensen of het stellen van extra eisen aan hen, of zelfs het opzeggen van de huurovereenkomst van specifieke personen.

Wat zegt de nieuwe wet Goed Verhuurderschap over discriminatie?

Om discriminatie te voorkomen, moeten verhuurders en verhuurbemiddelaars aan nieuwe, strengere regels voldoen. Deze zijn:

 • Betere dienstverlening voor huurders

  • Een duidelijke en eerlijke selectieprocedure hanteren, vergelijkbaar met hoe woningcorporaties woningen toewijzen;
  • Bij het aanbieden van een woning of verblijfsruimte moeten objectieve selectiecriteria gebruikt worden en deze moeten inzichtelijk zijn;
  • Afgewezen kandidaten dienen op de hoogte gebracht te worden waarom waarom zij niet zijn gekozen.
 • Aanpassen van de organisatie

  • Een werkwijze hebben om discriminatie te voorkomen en effectieve maatregelen nemen binnen die werkwijze.
  • Hun medewerkers die huurovereenkomsten sluiten of voorbereiden informeren en instrueren om discriminatie te herkennen en te voorkomen;
  • Hun werkwijze en maatregelen aanpassen op basis van ervaring;
  • De werkwijze en maatregelen schriftelijk vastleggen;
  • Zorgen dat iedereen op de hoogte kan zijn van de actuele werkwijze.

Geen enkele vorm van intimidatie

Intimidatie

Verhuurders en huurbemiddelaars mogen geen enkele vorm van intimidatie gebruiken en/of toepassen op huurders en woningzoekenden. Dit betekent dat woningzoekenden, huurders en zelfs omwonenden van een verhuurde woning zonder angst voor vergeldingsmaatregelen verzoeken of klachten kunnen indienen bij de verhuurder of huurbemiddelaar.

Intimidatie kan verschillende vormen aannemen, zoals verbaal, psychologisch, fysiek of seksueel geweld. Binnen de relatie tussen verhuurder en huurder kan intimidatie ook voorkomen in de vorm van dreigementen of daadwerkelijke acties, zoals:

 • Het niet uitvoeren van noodzakelijk onderhoud.
 • Het niet verstrekken van voorzieningen waar de huurder recht op heeft.
 • Het niet terugbetalen van waarborgsommen.

Wat zegt de nieuwe wet Goed Verhuurderschap?

Om intimidatie te voorkomen, moeten verhuurders en verhuurbemiddelaars aan nieuwe, strengere regels voldoen. Deze zijn:

 • Betere dienstverlening voor huurders

  • Een verhuurder of huurbemiddelaar die zich onthoudt van intimidatie, behandelt klachten van huurders op een juiste en respectvolle manier; 
  • Ze maken geen gebruik van verbale, fysieke of seksuele bedreigingen of intimidatie;
  • Ze saboteren geen voorzieningen waar de huurder recht op heeft en proberen de huurder niet te chanteren, waaronder, maar niet uitsluitend, het dreigen met het niet verlengen van een tijdelijk huurcontract (voor zolang deze nog bestaan) het opzeggen van de bestaande huurovereenkomst, het zonder toestemming binnendringen van de woning (huisvredebreuk) en het dreigen de huurders uit huis te zetten.
 • Aanpassen van de organisatie

  • Op een respectvolle manier klachten afhandelen, zonder intimidatie of de intentie tot intimidatie wekken; 
  • Geen vormen van bedreigingen uiten; 
  • Niet chanteren of saboteren, of met bewijs komen van juist handelen, bijvoorbeeld bij een huuropzegging.
  • Verduidelijkingen hebben gegeven over de reden van het inhouden van de waarborgsom, inclusief bewijsstukken. Huurder is hiertegen niet in bezwaar gegaan.

Begrenzen van waarborgsommen

Begrenzen Waarborgsom

Er zijn nieuwe, duidelijke regels rondom het vragen en het terugbetalen de waarborgsom. Voorheen zat hier geen beperkingen op, waardoor zeer hoge bedragen gevraagd werd aan huurders om te betalen. Ook werden er waarborgsommen op servicekosten gevraagd. Na het einde van de huurovereenkomst was het voor huurders lastig om kleine en grote waarborgsommen terug te krijgen van verhuurder.

Doordat deze bedragen het vaak lastig maakt voor mensen met een lager inkomen om een woning te bemachtigen, veroorzaakte deze praktijken kansenongelijkheid. Daar komt met de nieuwe wet Goed Verhuurderschap verandering in.

Wat zegt de nieuwe wet Goed Verhuurderschap over het begrenzen van de waarborgsommen?

Om slechte afspraken rondom de waarborgsommen te voorkomen, moeten verhuurders en verhuurbemiddelaars aan nieuwe, strengere regels voldoen. Deze zijn:

 • Betere dienstverlening voor huurders

  • Er mag nog maar maximaal tweemaal de kale huurprijs aan waarborg gevraagd worden;
  • Er mogen geen waarborgsommen gevraagd worden voor servicekosten;
  • Binnen 14 dagen na het einde van de huurovereenkomst moet verhuurder en/of verhuurbemiddelaar onderbouwd aangeven waarom de waarborgsom niet wordt terugbetaald. Gebeurd dit niet of zonder kostenspecificatie, dan is verhuurder en/of verhuurbemiddelaar in gebreke;
  • Enkel achterstallige huur, servicekosten, energieprestatie- vergoeding en de schade aan het gehuurde die voor rekening komt van de huurder, mogen worden verrekend met de waarborgsom. Andere kosten, zoals administratiekosten mogen niet met de waarborgsom verrekend worden;
  • Is er sprake van een achterstallige betaling van de huurprijs, energiekosten of kosten herstel schade, dient verhuurder en/of verhuurbemiddelaar alsnog binnen 30 dagen de waarborgsom over te maken. Het risico op vorderingen ligt dan bij de verhuurder en/of verhuurbemiddelaar en niet bij de huurder.
 • Aanpassen van de organisatie

  • Verhuurders en verhuurbemiddelaars dienen duidelijke afspraken, schriftelijk, met huurders te maken over de waarborgsommen en deze afspraken vastleggen in de huurovereenkomsten;
  • Bij ingang Goed Verhuurderschap moeten alles verhuurders duidelijke onderbouwingen kunnen verstrekken van eventuele kosten. Dit dient te voldoen aan het wettelijk kader zoals beschreven in de Burgerlijk Wetboek.

Afspraken worden schriftelijk overeengekomen

Schriftelijksheidsvereiste

Een huurovereenkomst is volgens de wet vormvrij. Dat wil zeggen dat je ook een huurovereenkomst mondeling kan overeenkomen zolang er maar aan twee vereisten worden voldaan:

 • Verhuurder verschaft van gebruik van een woonruimte;
 • Er is sprake van een tegenprestatie vanuit huurder, veelal een betaling.

De Wet Goed Verhuurderschap doet daar nog een schepje bovenop. Verhuurders en verhuurbemiddelaars worden namelijk verplicht om wel de afspraken over de huurovereenkomst op papier te zetten. Mondeling gesloten huurovereenkomsten blijven geldig, maar als huurder kan je via de gemeente schriftelijke vastlegging afdwingen.

Wat zegt de nieuwe wet Goed Verhuurderschap over de schriftelijkheidsvereiste?

Om duidelijkheid rondom huurovereenkomsten aan te sporen, moeten verhuurders en verhuurbemiddelaars aan nieuwe, strengere regels voldoen. Deze zijn:

 • Betere dienstverlening voor huurders

  • Huurovereenkomsten worden schriftelijk vastgelegd;
  • In combinatie met de norm Informatieverplichting zorgt dit ervoor dat de huurovereenkomsten schriftelijke alle rechten en plichten van huurders benoemd, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.
 • Aanpassen van de organisatie

  • Verhuurders en verhuurbemiddelaars dienen duidelijke huurovereenkomsten schriftelijk met huurders te maken, met, in combinatie met de overige normen, duidelijke afspraken rondom huurprijs, voorschot servicekosten, communicatiemogelijkheden bij klachten, afspraken waarborgsommen en een splitsing indien arbeid en wonen gecombineerd is.

Rechten en plichten worden schriftelijk vastgelegd

Informatieverplichting

Met ingang van de Wet Goed Verhuurderschap worden verhuurders en verhuurbemiddelaars verplicht om duidelijk, begrijpbaar en schriftelijk de rechten en de plichten van huurders weer te geven bij het begin van de huurovereenkomst. Deze rechten en plichten moeten voldoen aan de wetgeving.

Wat zegt de nieuwe wet Goed Verhuurderschap over informatieverplichting

Om het verspreiden van foutieve informatie te voorkomen, moeten verhuurders en verhuurbemiddelaars aan nieuwe, strengere regels voldoen. Deze zijn:

 • Betere dienstverlening voor huurders

  • Schriftelijk verstrekken van informatie omtrent de rechten en plichten van de huurder ten aanzien van het gehuurde, voor zover deze rechten en plichten niet in de huurovereenkomst zijn opgenomen; 
  • Indien een waarborgsom in rekening wordt gebracht dient de hoogte van de waarborgsom, de wijze waarop deze in rekening wordt gebracht en de termijn waarbinnen bij beëindiging van de huurovereenkomst de vordering van de huurder op de verhuurder ten aanzien van de waarborgsom wordt vastgesteld, inzichtelijk te worden gemaakt; 
  • Indien servicekosten in rekening worden gebracht dient de betalingsverplichting van de huurder, waarbij geldt dat jaarlijks een volledige kostenspecificatie aan de huurder dient te worden verstrekt, inzichtelijk te worden gemaakt;
  • De contactgegevens van het meldpunt van de gemeente dient bij huurders kenbaar te zijn;
  • de contactgegevens van een contactpunt waar een huurder terecht kan in het geval van vragen of problemen die gerelateerd zijn aan het gehuurde, zoals de contactgegevens van de verhuurder en/of bemiddelaar.

Begrenzen van servicekosten

Begrenzen in rekening brengen servicekosten

Als huurder betalen je (meestal) een voorschot servicekosten en nutsvoorzieningen. verhuurders mogen daar geen winst op maken. Aan het einde van het kalenderjaar dien je een jaarafrekening te ontvangen waaruit blijkt of je voorschotbedrag voldoende, te hoog of te laag was.

Met de Wet Goed Verhuurderschap worden verhuurders verplicht om deze jaarafrekening te verstrekken. Daarnaast moet dit binnen een bepaalde termijn zijn (binnen zes maanden na het einde van het kalenderjaar) en mogen enkel kosten in rekening worden gebracht die via de huurovereenkomst worden beschreven én terugkomen in het Burgerlijk Wetboek.

Wat zegt de nieuwe wet Goed Verhuurderschap over het begrenzen van de servicekosten?

Om problemen met de jaarafrekening servicekosten voorkomen, moeten verhuurders en verhuurbemiddelaars aan nieuwe, strengere regels voldoen. Deze zijn:

 • Betere dienstverlening voor huurders

  • Servicekosten dienen ieder jaar afgerekend te worden;
  • Verhuurders en/of verhuurbemiddelaars hebben tot zes maanden na het einde van het kalenderjaar om de jaarafrekening te verstrekken;
  • De jaarafrekening dient te voldoen aan de wetgeving;
  • Huurders krijgen geen verhogingen van het voorschot servicekosten zolang er geen jaarafrekening is geweest.
 • Aanpassen van de organisatie

  • Het verstrekken van de jaarafrekening dient te voldoen aan de wetgeving conform art. 7:259 en 7:261 BW. Hierbij worden ook duidelijke regels benoemd voor met betrekking het verhogen van het voorschotbedrag servicekosten en nutsvoorzieningen;
  • Bij oudere contracten mogen de niet-wettelijke, maar wel overeengekomen kostenposten niet meer in rekening worden gebracht.

Dubbele bemiddelingskosten zijn verboden

Verbod dubbele bemiddelingskosten

Ook al worden ze soms anders genoemd, zoals contractkosten, bezichtigingskosten, administratiekosten, etc., verhuurbemiddelaars mogen geen kosten in rekening brengen voor het laten zien van een woonruimte of het opstellen van een huurovereenkomst. Dit gold al op grond van artikel 417, vierde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, maar wordt nu ook voor de gemeente handhaafbaar.

Let wel op, verhuurder mag wel bepaalde kosten in rekening brengen. het gaat dan ook echt alleen om kosten die vanuit de verhuurbemiddelaar komen.

Dit heeft enkel betrekking op nieuwe huurovereenkomsten per 1 juli 2023. Huurders die bemiddelingskosten hebben betaald voor deze datum, kunnen terecht bij voorliggende voorzieningen of de sociale advocatuur.

Wat zegt de nieuwe wet Goed Verhuurderschap over dubbele bemiddelingskosten?

Om dubbele bemiddelingskosten te voorkomen, moeten verhuurbemiddelaars aan nieuwe, strengere regels voldoen. Deze zijn:

 • Betere dienstverlening voor huurders

  • Er mogen na 1 juli 2023 geen bemiddelingskosten, contractkosten, administratiekosten, etc., meer in rekening worden gebracht bij huurders;
  • Indien er voor 1 juli 2023 bemiddelingskosten zijn, ligt het verzoek bij verhuurbemiddelaars om toch de kosten terug te betalen. Het Meldpunt mag huurders ondersteunen en/of doorverwijzen naar het ACM.
 • Aanpassen van de organisatie

  • Verhuurbemiddelaars wordt verzocht om reeds gevorderde bemiddelingskosten proactief terug te betalen aan huurders. Daarnaast dienen alle vermeldingen van bemiddelingskosten te worden verwijderd uit nieuwe huurovereenkomsten, websites en andere communicatievormen.

Heeft u gevonden wat u zocht?