Waarom publiceren we voorgenomen verkoop en verhuur van gemeentelijk vastgoed?

De hoogste rechter in ons land heeft bepaald dat bij de uitgifte van een onroerende zaak door de gemeente (zoals verkoop en verhuur), iedereen de gelegenheid moet krijgen om een kans te maken op die onroerende zaak. Aan de hand van een selectieprocedure moet de gemeente dan een koper of huurder selecteren. Het bieden van deze gelegenheid om ‘mee te dingen’ hoeft niet als vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er maar één serieuze gegadigde is.

Categorie

Hieronder leest u per categorie de voorgenomen verkopen en voorgenomen verhuur door de gemeente met daarbij de publicatiedatum. Ook leest u de afweging van de gemeente om tot verkoop of verhuur over te gaan.

Groenstroken en percelen grond

2024

Voorgenomen verkoop perceel met watergang voor de afvoer van overtollig water aan de rand van Westerbouwlanden Noord, Nieuwleusen

De gemeente Dalfsen heeft het voornemen om grond te verkopen naast en aan de achterzijde van Bouwhuisweg 42 in Nieuwleusen en grenzend aan het plan Westerbouwlanden Noord. Het betreft ca. 145 m2 van het perceel kadastraal bekend, gemeente Nieuwleusen, sectie L, nummer 5998. Op het perceel wordt door de gemeente een greppel/watergang gerealiseerd voor de afvoer van overtollig water. De toekomstige eigenaren dienen zorg te dragen voor instandhouding en onderhoud ten behoeve van een onbelemmerde werking van de op het perceel gerealiseerde greppel/watergang. 

Naar aanleiding van het Didam-arrest dient de gemeente bij verkoop van gronden een selectieprocedure te doorlopen om zo serieuze gegadigden mee te laten dingen en gelijke kansen te creëren. Een selectieprocedure kan echter achterwege blijven als vooraf vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de betreffende aankoop.

Verkoop perceel t.b.v. de afvoer van overtollig water:

De eigenaren van Bouwhuisweg 42 ervaren wateroverlast door de aanleg van het plan Westerbouwlanden Noord, doordat hun perceel ten opzichte daarvan lager is komen te liggen. Ter oplossing van het ontstane probleem realiseert de gemeente aan de rand van het plan Westerbouwlanden Noord langs het perceel Bouwhuisweg 42 een greppel/watergang voor afvoer van het overtollige water. 

Door het perceel te verkopen aan de eigenaren van Bouwhuisweg 42 ligt de verantwoordelijkheid voor de onbelemmerde werking en voorkoming van de wateroverlast volledig bij hen en zijn zij niet afhankelijk van derden.

Het perceel heeft een beperkte oppervlakte en is door de vorm en de aangelegde greppel/watergang voor andere doeleinden ongeschikt. De plicht tot onderhoud en instandhouding van de greppel/watergang, alsmede de gebruiksmogelijkheden en het beoogde doel maken hen tot de meest geschikte kopers.

Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen verkoop en merkt u zichzelf op basis van de voornoemde criteria aan als serieuze gegadigde dan dient u dat, binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een gemotiveerde reactie te sturen naar gemeente@dalfsen.nl. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn. Dit betekent voor de goede orde dat indien een serieuze gegadigde binnen 20 dagen na heden géén reactie heeft verstuurd, alle rechten vervallen, waaronder het recht om nadien in rechte op te komen tegen dit voornemen tot verkoop. De gemeente hanteert deze handelwijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na ommekomst van de termijn van 20 dagen of nadat de voorzieningenrechter in kort geding heeft geoordeeld dat geen sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan contracteren.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de hiervoor aangegeven termijn een uiterlijke termijn is en dat een verlenging van deze termijn niet aan de orde is.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer B. Berkhoff of mevrouw A. van den Noort van onze gemeente. Per mail bereikbaar op adres wonen@dalfsen.nl en telefonisch op telefoonnummer 14 0529.

Dalfsen, 18 april 2024
 

  • Publicatie verkoop perceel te Lemelerveld aan Enexis Netbeheer B.V. 26 maart 2024
  • Publicatie verkoop Alexanderplein 5 (NL) en Bontekamp 8 (DA) 13-02-2024
  • Publicatie Vossersteeg 30 - 6-2-2024
  • Publicatie Vechthorst Muldersweg II - januari 2024

2023

  • Publicatie Weth. Nijboerstraat 66 Nieuwleusen - 12-12-2023

Bouwkavels particulier en bedrijven

2024

  • Publicatie verkoop van bouwkavels op het bedrijventerrein ’t Febriek Zuid II in Lemelerveld door de gemeente Dalfsen

Projectmatig verkopen

..

Verhuur

2024

  • Publicatie Bontekamp 6, Dalfsen 23-1-2024

Recht van opstal

  • Publicatie verlengen opstalrecht C2000-mast Pr. Hendrikstraat 4a, Dalfsen 20-2-2024

Heeft u gevonden wat u zocht?

Verkopen - bedrijventerreinen

Voorgenomen verkoop van bouwkavels op het bedrijventerrein ’t Febriek Zuid II in Lemelerveld door de gemeente Dalfsen - 2024

In november 2023 vond de eerste uitgifte plaats voor de verkoop van bedrijfskavels op 't Febriek Zuid II in Lemelerveld. Via deze weg informeren wij u over de volgende voorgenomen verkoop van de resterende kavels. Drie kavels worden hierbij opnieuw aangeboden (hieronder de kavels A, L en M).  Kavel H te is gesplitst in drie kavels (hieronder de kavels H, O en P). 

Op de website staat vanaf 12 maart 2024 de uitgiftebrochure met de volgende informatie: de procedure, de voorwaarden, de conceptovereenkomst, informatie over de kavels, het bestemmingsplan/omgevingsplan en overige relevante informatie.

De volgende bouwkavels gaan in de verkoop:

Kavel    ca. oppervlakte          koopsom incl.btw       Locatie
A            9.600 m²                     € 1.335.840,00         zicht
H           6.000 m²                     €    580.800,00          niet zicht
L            4.500 m²                     €    626.175,00          zicht
M           4.500 m²                     €    626.175,00          zicht
O           3.000 m²                     €    290.400,00          niet zicht
P            3.000 m²                     €   290.400,00           niet zicht

De gemeente Dalfsen zal deze percelen uitgeven middels een verkoopprocedure inhoudende verkoop bij binnenkomst van een inschrijving per email. Alle geïnteresseerden kunnen hieraan meedoen. Indien u in aanmerking wenst te komen voor de aankoop van één van de bouwkavels, dan kunt u zich van 22 maart 2024 12.00 uur tot en met 29 maart 2024 12.00 uur per e-mail inschrijven via het mailadres gemeente@dalfsen.nl

Bij uw inschrijving dient u in de mail uw Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, Bedrijfsnaam etc. te vermelden. Ook de verplichte bijlage, een uittreksel KvK, moet zijn bijgevoegd. Uw inschrijving heeft als onderwerp ‘2024 bouwkavels ’t Febriek Zuid II’. 

U kunt uw inschrijving mailen vanaf 22 maart 2024 12.00 uur tot 29 maart 2024 12.00 uur. Wij hanteren de datum en het tijdstip van ontvangst van deze mail in de mailbox gemeente@dalfsen.nl.

Alle inzendingen die buiten de inschrijvingstermijn zijn ontvangen, zijn uitgesloten van deelname. 

Uw bouwplan dient uiteraard te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in het geldende omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) en het Addendum op de welstand.

Voor de kavels die na deze uitgifteronde nog resteren wordt op een nader te bepalen datum een nieuwe uitgifte georganiseerd. 

De gemeente Dalfsen geeft met deze publicatie van het voornemen uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778), meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6.

Informatie: Voor eventuele vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer U. Lautenbach via 0529-488 309 of u.lautenbach@dalfsen.nl.