Burgemeester Erica van Lente is voorzitter van het college.

Het college vergadert iedere week op dinsdag. Ieder lid van het college is verantwoordelijk voor een aantal specifieke beleidsterreinen van de gemeente.

Burgemeester drs. E. (Erica) van Lente

Portefeuille

Afbeelding burgemeester Erica van Lente
 • Kabinet en representatie
 • Dienstverlening
 • Algemene bestuurlijke aangelegenheden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurszaken en communicatie
 • Privaatrechtelijke en juridische zaken
 • Personeel en organisatie
 • Strategische beleidsvorming
 • Intergemeentelijke en regionale samenwerking
 • Bedrijfsvoering en Digitalisering

Nevenfuncties

Nevenfunctie op persoonlijke titel:

Burgemeesters moeten neveninkomsten uit functies op persoonlijke titel 'verrekenen' wanneer deze meer dan 14% bedragen van de bezoldiging als burgemeester. Dit vloeit voort uit artikel 66 van de Gemeentewet. Het bedrag dat daar boven uit komt, moet voor de helft worden verrekend. Dit betekent voor burgemeester Van Lente dat ca. € 7.000,00 wordt verrekend (in mindering wordt gebracht) via haar reguliere bezoldiging.

Wethouder A. (Andre) Schuurman (1e Loco)

Portefeuille Wonen

Afbeelding wethouder Andre Schuurman
 • Duurzaamheid (inclusief milieu, afval en energietransitie)
 • Integrale handhaving
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Volkshuisvesting
 • Monumenten en Archeologie
 • Verstedelijkingsstrategie (Regio Zwolle)
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Inwonersbetrokkenheid
 • Project Centrumplan Dalfsen
 • Gebiedswethouder Dalfsen

Nevenfuncties vanuit de functie als wethouder: 

 • Lid raad van toezicht Stichting Dalfsen Werkt.
  • onbezoldigd.
 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst
  • onbezoldigd.

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

 • Geen nevenfuncties.​​​​​​​

Wethouder drs. J.W. (Jan) Uitslag (2e Loco)

Portefeuille Leven

Afbeelding wethouder Jan Uitslag met tablet
 • Welzijn, Jeugd(hulp)
 • Inclusie
 • WMO
 • Sport
 • Sportaccommodaties (beheer)
 • Kulturhusen, Cultuur
 • Maatschappelijk werk
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs en educatie
 • Stikstof
 • Evenementenbeleid
 • Project Ruimte voor de Vecht
 • Gebiedswethouder Nieuwleusen​​​​​​

Nevenfuncties vanuit de functie als wethouder:

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

Wethouder A.J. (Betsy) Ramerman (3e Loco)

Portefeuille Werken

Afbeelding wethouder Betsy Ramerman
 • Economische ontwikkeling
 • Agrarische ontwikkeling en plattelandsvernieuwing
 • Recreatie en toerisme
 • Werkgelegenheid en participatie
 • Werkvoorzieningschappen
 • Verkeer en vervoer
 • Groen/blauwe diensten
 • Gebiedswethouder Platteland, Hoonhorst en Oudleusen

Nevenfuncties vanuit de functie als wethouder: 

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Dalfsen Werkt
  • onbezoldigd

Nevenfunctie op persoonlijke titel:

 • (Meewerkend) partner Salland ICT
  • bezoldigd

  Wethouder drs. R.W.J. (Ruud) van Leeuwen (4e Loco)

  Portefeuille Financiën

  Afbeelding wethouder Ruud van Leeuwen staand aan de Vecht
  • Financiën, Planning en control
  • Klimaatadaptatie
  • Beheer en onderhoud openbare ruimte (groen en grijs)
  • Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen
  • Grondexploitaties
  • Nieuwe bedrijventerreinen
  • Lelystad Airport
  • Water (inclusief Hoogwaterbeschermingsprogramma)
  • Aandeelhoudersrol
  • Gebiedswethouder Lemelerveld

  Nevenfuncties vanuit de functie als wethouder:

  • Lid raad van toezicht Stichting Dalfsen Werkt.   
   • onbezoldigd.
  • Lid algemeen bestuur GBLT.     
   • onbezoldigd.

  Nevenfuncties op persoonlijke titel:

  • Geen nevenfuncties.

  Gemeentesecretaris / algemeen directeur H.J. (Henry) van der Woude

  Afbeelding gemeentesecretaris Henry van der Woude

  Secretaris en eerste adviseur van het college. Eindverantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie en bestuurder voor de ondernemingsraad. Tevens directeur-bestuurder van de stichting Dalfsen Werkt.

  Nevenfuncties:

  • Lid van de stuurgroep Talentenregio.    
   • onbezoldigd
  • Lid van bedrijfsvoeringsberaad shared service centrum ONS    
   • onbezoldigd
  • Algemeen Commandant Bevolkingszorg/HIN/HON Veiligheidsregio IJsselland
   • onbezoldigd

  Nevenfuncties op persoonlijke titel:

  • Bestuurslid S.V. Nieuwleusen.   
   • onbezoldigd.
  • Politievrijwilliger team Zwolle.
   • vrijwilligersvergoeding.

  Gevonden wat u zocht?