Voorgenomen verkoop gedeelte gemeentelijk perceel nabij Lage Weide in Hoonhorst

De gemeente Dalfsen heeft het verzoek ontvangen om medewerking te verlenen aan de verkoop van twee kleine deelpercelen grond nabij de appartementenontwikkeling in Hoonhorst. Het perceel ligt tussen het trottoir en het erf/parkeerterrein van het appartementencomplex.

De gemeente Dalfsen is eigenaar van de voornoemde deelpercelen, kadastraal bekend gemeente Dalfsen, sectie H, nummers 3398 & 2872, welke zijn gelegen aan de oostzijde van het betreffende trottoir.

Gezien het arrest van de Hoge Raad, dd 26 november 2021 (Didam-arrest) zijn overheden gehouden het gelijkheidsbeginsel te hanteren bij verkopen van privaatrechtelijke eigendommen. In het arrest  zijn hiervoor specifiek gestelde procedurele regels opgenomen. Een van deze regels geldt voor de beslissing met wie en onder welke voorwaarden overheden een overeenkomst sluit tot verkoop van onroerende zaken. Afwijking hiervan is mogelijk indien bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs aangenomen mag worden dat, op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria, slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. Een en ander is opgenomen in de zogenoemde uitzonderingssituaties. 

Gezien:

a.       de ligging en oppervlakte en minimale breedte van het perceel tussen het trottoir en het te ontwikkelen appartemententerrein met parkeergelegenheid;
b.       de overeenstemming die is bereikt over inrichting van genoemde deelperceel ter afscherming van de bij het appartementencomplex behorende parkeergelegenheid;

is de gemeente van mening dat deze verkoop valt onder de uitzonderingssituatie welke in het Didam-arrest is opgenomen in de procedurele regels. Hierom wenst zij medewerking te verlenen aan het binnengekomen verzoek tot verkoop. Dit mede gezien het hierboven geschetste waardoor vaststaat, dan wel redelijkerwijs mag worden aangenomen dat beoogde koper op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige serieuze gegadigde is om het deelperceel te verwerven.   

Vervaltermijn.

Indien binnen 20 dagen na deze publicatie geen reactie is binnengekomen waaruit blijkt dat de uitzonderingssituatie niet van toepassing is, zal de gemeente de verkoop effectueren met verzoeker.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer H. Polman van onze gemeente. Per mail bereikbaar op het e-mailadres gemeente@dalfsen.nl en telefonisch op telefoonnummer 14 0529.

Met deze publicatie geeft de gemeente Dalfsen uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad, dd 26 november 2021(ECLI:NL:HR:2021:1778).

Dalfsen 26 september 2023

Voorgenomen verkoop gedeelte gemeentelijk perceel nabij Waterinkweg, Lemelerveld

De gemeente Dalfsen heeft het verzoek ontvangen om medewerking te verlenen aan de verkoop van een deelperceel grond aan de achterzijde van een viertal woningen aan de Waterinkweg in Lemelerveld.

De gemeente Dalfsen is eigenaar van het voornoemde deelperceel, kadastraal bekend gemeente Dalfsen, sectie M, nummer 2937, welke is gelegen aan de noord- en oostzijde van de betreffende percelen van aanvragers.

Gezien het arrest van de Hoge Raad, d.d. 26 november 2021 (Didam-arrest) zijn overheden gehouden het gelijkheidsbeginsel te hanteren bij verkopen van privaatrechtelijke eigendommen. In het arrest  zijn hiervoor specifiek gestelde procedurele regels opgenomen. Een van deze regels geldt voor de beslissing met wie en onder welke voorwaarden overheden een overeenkomst sluit tot verkoop van onroerende zaken. Afwijking hiervan is mogelijk indien bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs aangenomen mag worden dat, op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria, slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. Een en ander is opgenomen in de zogenoemde uitzonderingssituaties. 

Gezien:
a.     de ligging en oppervlakte van de afzonderlijke deelpercelen;
b.     de inpassing binnen het betreffende stedenbouwkundigplan ter voorkoming van eventuele overhoeken;

is de gemeente van mening dat deze verkoop valt onder de uitzonderingssituatie welke in het Didam-arrest is opgenomen in de procedurele regels. Hierom wenst zij medewerking te verlenen aan het binnengekomen verzoek tot verkoop. Dit mede gezien het hierboven geschetste waardoor vaststaat, dan wel redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat beoogde koper op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige serieuze gegadigde is om het deelperceel te verwerven.   

Vervaltermijn.

Indien binnen 20 dagen na deze publicatie geen reactie is binnengekomen waaruit blijkt dat de uitzonderingssituatie niet van toepassing is, zal de gemeente de verkoop effectueren met verzoeker.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer H. Polman van onze gemeente. Per mail bereikbaar op het e-mailadres gemeente@dalfsen.nl en telefonisch op telefoonnummer 14 0529.

Met deze publicatie geeft de gemeente Dalfsen uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad, d.d. 26 november 2021(ECLI:NL:HR:2021:1778).

19 september 2023

Mededeling voornemen tot verkoop strookjes gemeentegrond

 De gemeente is voornemens om onderstaande strookjes gemeentegrond te verkopen:

 -       Strookje gemeentegrond kadastraal bekend als gemeente Dalfsen, sectie K, nummer 9901 ter grootte van 25 m² te verkopen aan de eigenaar van de aangrenzende woning aan de Vechtstraat 6, 7721 AE te Dalfsen.

-       Strookje gemeentegrond kadastraal bekend als gemeente Dalfsen, sectie K, nummer 9902 ter grootte van 5 m² te verkopen aan de eigenaar van de aangrenzende woning aan de Kerkplein 11, 7721 AC te Dalfsen.

-       Strookje gemeentegrond kadastraal bekend als gemeente Dalfsen, sectie K, nummer 9903 ter grootte van 20 m² te verkopen aan de eigenaar van de aangrenzende woning aan de Molendijk 4, 7721 AB te Dalfsen.

-       Strookje gemeentegrond kadastraal bekend als gemeente Dalfsen, sectie K, nummer 9904 ter grootte van 10 m² te verkopen aan de eigenaar van de aangrenzende woning aan de Molendijk 6, 7721 AB te Dalfsen.

-       Strookje gemeentegrond kadastraal bekend als gemeente Dalfsen, sectie K, nummer 9905 ter grootte van 10 m² te verkopen aan de eigenaar van de aangrenzende woning aan de Molendijk 8, 7721 AB te Dalfsen.

De beoogde kopers zijn als eigenaren van de direct aangrenzende percelen de enige geschikte gegadigden gebleken. De gemeente zal na een wachttijd van minimaal twintig kalenderdagen na datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft, kunt u contact opnemen via snippergroen@dalfsen.nl
Het feit dat een voornemen tot verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verkoop besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde koper al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.

Dalfsen, 29 augustus 2023

De gemeente Dalfsen is voornemens over te gaan tot navolgende verkoop:

Het eigendom van een gedeelte van het perceel Nieuwleusen, sectie M, nummer 1419 (ged) ter grootte van 18 en 40 m2, gelegen direct voor en achter het perceel Weth. Nijboerstraat 57 te Nieuwleusen. De beoogd koper is eigenaar van het aangrenzende perceel. 
De gemeente wil meewerken aan deze verkoop. De koper betaalt de door het college vastgestelde vierkante meterprijs. 

Potentiële gegadigden voor de aankoop van het betreffende perceel kunnen zich tot uiterlijk 28 juli 2023 melden. De gegadigde dient te motiveren waarom hij de zaak wenst te kopen en dient zich bereid te verklaren de door het college vastgestelde vierkante meterprijs te betalen. De melding dient schriftelijk te gebeuren, onder vermelding van het betreffende adres, naar gemeente@dalfsen.nl. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via het hiervoor vermelde adres of via 14 0529.

Dalfsen, 4 juli 2023

Mededeling voornemen tot verkoop strookjes gemeentegrond

 De gemeente is voornemens om onderstaande strookjes gemeentegrond te verkopen:

 -       Strookje gemeentegrond kadastraal bekend als gemeente Dalfsen, sectie F, nummer 7642 ter grootte van 6 m² te verkopen aan de eigenaar van de aangrenzende woning aan de Kloostertuin 11, 8152 JA te Lemelerveld.

-       Strookje gemeentegrond kadastraal bekend als gemeente Dalfsen, sectie F, nummer 7645 ter grootte van 7 m² te verkopen aan de eigenaar van de aangrenzende woning aan de Kloostertuin 12, 8152 JA te Lemelerveld.

-       Strookje gemeentegrond kadastraal bekend als gemeente Dalfsen, sectie F, nummer 7643 ter grootte van 8 m² te verkopen aan de eigenaar van de aangrenzende woning aan de Kloostertuin 13, 8152 JA te Lemelerveld.

-       Strookje gemeentegrond kadastraal bekend als gemeente Dalfsen, sectie F, nummer 7644 ter grootte van 11 m² te verkopen aan de eigenaar van de aangrenzende woning aan de Kloostertuin 14, 8152 JA te Lemelerveld.

 De beoogde kopers zijn als eigenaren van de direct aangrenzende percelen de enige geschikte gegadigden gebleken. De gemeente zal na een wachttijd van minimaal twintig kalenderdagen na datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft, kunt u contact opnemen via snippergroen@dalfsen.nl. Het feit dat een voornemen tot verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verkoop besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde koper al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt. 

Dalfsen, 27 juni 2023

De gemeente Dalfsen is voornemens over te gaan tot navolgende verkoop:

Het eigendom van een gedeelte van het perceel Nieuwleusen, sectie L, nummer 5742 ter grootte van 68 m2, gelegen direct naast het perceel Vijverlaan 6 te Nieuwleusen. De beoogd koper is eigenaar van het aangrenzende perceel. 
De gemeente wil meewerken aan deze verkoop. De koper betaalt de door het college vastgestelde vierkante meterprijs.

Potentiële gegadigden voor de aankoop van het betreffende perceel kunnen zich tot uiterlijk 21 juni 2023 melden. De gegadigde dient te motiveren waarom hij de zaak wenst te kopen en dient zich bereid te verklaren de door het college vastgestelde vierkante meterprijs te betalen. De melding dient schriftelijk te gebeuren, onder vermelding van het betreffende adres, naar gemeente@dalfsen.nl. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via het hiervoor vermelde adres of via 14 0529.

Wat is het?

De gemeente Dalfsen heeft veel gronden in eigendom: wegen, bermen, pleinen, en veel openbaar groen. Als groene gemeente koesteren wij onze groenstructuur in de dorpen, in de wijken en in de buurten.

Toch is er een aantal groenstroken waar wij geen bijzondere bedoeling (meer) mee hebben. Deze strookjes worden rest- of snippergroen genoemd. Een deel van dit restgroen bieden wij te koop aan.

Online formulier Snippergroen of restgroen

Hoe werkt het?

Restgroen kan uitgegeven worden volgens onderstaande voorwaarden.

Verkoopovereenkomst

U ontvangt een voorlopige verkoopovereenkomst in tweevoud. Na ondertekening door beide partijen wordt de grond door onze landmeter ingemeten om de exacte oppervlakte te bepalen, waarna deze gegevens door het kadaster worden verwerkt. Vervolgens passeert de akte bij de notaris. U dient zelf een notaris te kiezen. Het hele verkoopproces duurt ongeveer drie maanden.

Huurovereenkomst

U ontvangt een verhuurovereenkomst in tweevoud. Eén exemplaar dient u ondertekend retour te zenden. De huur wordt jaarlijks, aan het begin van het jaar, geïnd. De huurovereenkomsten worden afgesloten voor onbepaalde tijd, waarbij een opzegtermijn van zes maanden van toepassing is.

Gebruiksovereenkomst

U ontvangt een gebruiksovereenkomst in tweevoud. Eén exemplaar dient u ondertekend retour te zenden.

Aanvullende informatie

Voorwaarden uitgifte groenstroken

Bij zowel huur als aankoop van een groenstrook geldt dat de grond moet grenzen aan uw eigen perceel. Woont u in een huurwoning en wilt u graag uw tuin uitbreiden met één van de aangeboden stukjes? Neem dan contact op met uw verhuurder.

Toetsingscriteria

Aan de hand van verschillende toetsingscriteria wordt door de gemeente vastgesteld of een perceel aangeduid kan worden als restgroen:

 • Maakt het groen onderdeel uit van de groene hoofd- en nevenstructuur of parels;
 • Heeft het groen een duidelijke doelfunctie (geldt voor buurtgroen);
 • Omgevingsplan;
 • Aanwezigheid van kabels, leidingen en riolering;
 • Gemeentelijke plannen voor infrastructuur of nieuwbouw;
 • Verkeersveiligheid;
 • Publiekrechtelijke beperkingen;
 • Belangen derden;
 • Bodemkwaliteit;
 • Ondoelmatige indeling van eigendommen of beheer van openbare ruimte.

Verkoop

Wanneer grond geschikt is voor verkoop, is het niet mogelijk om de grond te huren of op andere wijze in gebruik te krijgen. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt wanneer:

 • Er een bestaande schriftelijke huur- of gebruiksovereenkomst is;
 • Er kabels en leidingen en/of riolering in de grond aanwezig zijn;
 • Het groenperceel grenst aan grond van een woningstichting.

Verkoopvoorwaarden

Bij overdracht van de grond hanteert de gemeente onder meer de volgende verkoopvoorwaarden:

 • De groen- en/of reststrook mag alleen worden gebruikt voor tuinuitbreiding;
 • Op de aan te kopen grond mogen geen omgevingsvergunning plichtige bouwwerken worden gebouwd. Hierop wordt een uitzondering gemaakt wanneer het omgevingsplan bebouwing toestaat of wanneer er op privaatrechtelijke basis ontheffing wordt verleend van de verplichting dit gedeelte uitsluitend als tuin te gebruiken.

Heeft u gevonden wat u zocht?