De gemeente Dalfsen is voornemens over te gaan tot navolgende verkopen openbaar groen:

Het eigendom van een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Nieuwleusen sectie L, nummer 5754 ter grootte van 86 m2 gelegen nabij Vijverlaan 13 in Nieuwleusen. De beoogd koper is eigenaar van het aangrenzende woonperceel. Deze verkoop vindt plaats op verzoek van de eigenaar van het aangrenzende perceel. De gemeente wil meewerken aan deze verkoop onder de vastgestelde verkoopvoorwaarden openbaar groen en beoogd koper betaalt de door het college vastgestelde vierkante meter prijs voor het project snippergroen.

Potentiële gegadigden voor aankoop van deze percelen, kunnen zich tot uiterlijk 20 dagen na publicatie melden. De gegadigde dient te motiveren waarom hij de zaak wenst te kopen en dient zich bereid te verklaren de door het college vastgestelde vierkante meterprijs voor 2023 te betalen. 
De melding dient schriftelijk te gebeuren, onder vermelding van het betreffende adres, naar e-mailadres: gemeente@dalfsen.nl
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via voormeld e-mailadres of telefonisch via 14 0529.

Dalfsen, vrijdag 16 januari 2023

De gemeente Dalfsen is voornemens over te gaan tot navolgende verkopen openbaar groen:

1. Het eigendom van een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Dalfsen sectie K, nummer 8745 ter grootte van 96 m2 gelegen nabij Bruningstraat 2 in Dalfsen. De beoogd koper is eigenaar van het aangrenzende woonperceel. Deze verkoop vindt plaats op verzoek van de eigenaar van het aangrenzende perceel. De gemeente wil meewerken aan deze verkoop onder de vastgestelde verkoopvoorwaarden openbaar groen en beoogd koper betaalt de door het college vastgestelde vierkante meter prijs voor groen.

2. Het eigendom van een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Dalfsen sectie M, nummer 3830 (ged.) ter grootte van 67 m2 gelegen nabij R. Koetsierstraat 50 in Lemelerveld. De beoogd koper is eigenaar van het aangrenzende woonperceel. Deze verkoop vindt plaats op verzoek van de eigenaar van het aangrenzende perceel. De gemeente wil meewerken aan deze verkoop onder de vastgestelde verkoopvoorwaarden openbaar groen en beoogd koper betaalt de door het college vastgestelde vierkante meter prijs voor groen.

Potentiële gegadigden voor aankoop van deze percelen, kunnen zich tot uiterlijk 20 dagen na publicatie melden. De gegadigde dient te motiveren waarom hij de zaak wenst te kopen en dient zich bereid te verklaren de door het college vastgestelde vierkante meterprijs voor 2023 te betalen. 
De melding dient schriftelijk te gebeuren, onder vermelding van het betreffende adres, naar e-mailadres: gemeente@dalfsen.nl
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via voormeld e-mailadres of telefonisch via 14 0529.

Dalfsen, vrijdag 13 januari 2023

Wat is het?

De gemeente Dalfsen heeft veel gronden in eigendom: wegen, bermen, pleinen, en veel openbaar groen. Als groene gemeente koesteren wij onze groenstructuur in de dorpen, in de wijken en in de buurten. Toch is er een aantal groenstroken waar wij geen bijzondere bedoeling (meer) mee hebben. Deze strookjes worden restgroen genoemd. Een deel van dit restgroen bieden wij te koop aan.

Online formulier Snippergroen of restgroen

Hoe werkt het?

Restgroen kan uitgegeven worden onder de volgende voorwaarden(externe link).

Online formulier Snippergroen of restgroen

Verkoopovereenkomst

U ontvangt een voorlopige verkoopovereenkomst in tweevoud. Na ondertekening door beide partijen wordt de grond door onze landmeter ingemeten om de exacte oppervlakte te bepalen, waarna deze gegevens door het kadaster worden verwerkt. Vervolgens passeert de akte bij de notaris. U dient zelf een notaris te kiezen. Het hele verkoopproces duurt ongeveer drie maanden.

Huurovereenkomst

U ontvangt een verhuurovereenkomst in tweevoud. Eén exemplaar dient u ondertekend retour te zenden. De huur wordt jaarlijks, aan het begin van het jaar, geïnd. De huurovereenkomsten worden afgesloten voor onbepaalde tijd, waarbij een opzegtermijn van zes maanden van toepassing is.

Gebruiksovereenkomst

U ontvangt een gebruiksovereenkomst in tweevoud. Eén exemplaar dient u ondertekend retour te zenden.

Aanvullende informatie

Voorwaarden uitgifte groenstroken

Bij zowel huur als aankoop van een groenstrook geldt dat de grond moet grenzen aan uw eigen perceel. Woont u in een huurwoning en wilt u graag uw tuin uitbreiden met één van de aangeboden stukjes? Neem dan contact op met uw verhuurder.

Toetsingscriteria

Aan de hand van verschillende toetsingscriteria wordt door de gemeente vastgesteld of een perceel aangeduid kan worden als restgroen:

 • Maakt het groen onderdeel uit van de groene hoofd- en nevenstructuur of parels;
 • Heeft het groen een duidelijke doelfunctie (geldt voor buurtgroen);
 • Bestemmingsplan;
 • Aanwezigheid van kabels, leidingen en riolering;
 • Gemeentelijke plannen voor infrastructuur of nieuwbouw;
 • Verkeersveiligheid;
 • Publiekrechtelijke beperkingen;
 • Belangen derden;
 • Bodemkwaliteit;
 • Ondoelmatige indeling van eigendommen of beheer van openbare ruimte.

Verkoop

Wanneer grond geschikt is voor verkoop, is het niet mogelijk om de grond te huren of op andere wijze in gebruik te krijgen. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt wanneer:

 • Er een bestaande schriftelijke huur- of gebruiksovereenkomst is;
 • Er kabels en leidingen en/of riolering in de grond aanwezig zijn;
 • Het groenperceel grenst aan grond van een woningstichting.

Bij overdracht van de grond hanteert de gemeente onder meer de volgende verkoopvoorwaarden:

 • De groen- en/of reststrook mag alleen worden gebruikt voor tuinuitbreiding;
 • Op de aan te kopen grond mogen geen omgevingsvergunning plichtige bouwwerken worden gebouwd. Hierop wordt een uitzondering gemaakt wanneer het bestemmingsplan bebouwing toestaat of wanneer er op privaatrechtelijke basis ontheffing wordt verleend van de verplichting dit gedeelte uitsluitend als tuin te gebruiken.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken: