Inschrijving gesloten

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om een vijftal percelen in Oosterdalfsen-Zuid uit te geven. Het betreft vijf woon/werkkavels met een oppervlakte van ca. 800 m2. Er wordt een openbare inschrijfprocedure gevolgd.

De inschrijfprocedure

De uitgifte vindt plaats conform het gronduitgiftebeleid voor deze woon/werkkavels van de gemeente Dalfsen. Concreet betekent dit dat u bij ons een inschrijfformulier moet indienen. U dient op het inschrijfformulier uw voorkeurkavels kenbaar te maken. Middels loting door de notaris worden de percelen toegewezen. Alle informatie is ook onderaan deze pagina te raadplegen.

De betreffende percelen zijn woon/werkkavels. Hier zijn bedrijven toegestaan tot en met categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in de bijlage bij de regels van het geldende bestemmingsplan Oosterdalfsen Zuid. De regels van dit bestemmingsplan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen inschrijfformulier

De inschrijving stond open tot en met 4 juli 2023. Formulieren die later zijn ontvangen worden niet beoordeeld. Op 13 juli 2023 zal de loting en toewijzing plaatsvinden.

Directe link naar het uitgiftesysteem: uitgiftesysteem Oosterdalfsen Zuid

Vragen?