Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Deze wet, ook wel kortweg Wet kwaliteitsborging genoemd, verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger. Dit geldt niet direct voor alle bouwwerken, maar gaat in fases.

Dient u een aanvraag omgevingsvergunning in na 1 januari 2024? Dan heeft deze nieuwe wet mogelijk gevolgen voor u. Om ervoor te zorgen dat u voor uw bouw- of verbouwplannen de juiste aanvragen bij de gemeente indient, adviseren wij onderstaande stappen door te lezen. In onderstaande film worden de stappen ook uitgelegd.

Stappen

 1. Afgerond: Stap 1

  Heeft u een aanvraag omgevingsvergunning voor 1 januari 2024 ingediend? Dan handelen we deze af volgens de oude regels. Aanvragen vanaf 1 januari 2024 gaan volgens de nieuwe regels, zie stap 2.

 2. Afgerond: Stap 2

  Wilt u (vanaf 1 januari 2024) een aanvraag omgevingsvergunning doen? Ga dan na of u een omgevingsvergunning nodig heeft het realiseren van uw bouwplan. Dit doet u via het nieuwe Omgevingsloket(externe link). In dit loket kijkt u na of uw plan vergunningsplichtig is en onder welke gevolgklasse van de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ uw bouwplan valt.

 3. Afgerond: Stap 3

  Als uw plan vergunningsplichtig is, en niet in gevolgklasse 1 van de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ valt, dan volstaat het om een vergunningsaanvraag in te dienen. Deze aanvraag moet uiteraard voldoen aan de indieningsvereisten. U voegt alle noodzakelijke documenten toe om uw plan te kunnen toetsen aan de regelgeving. Dit doet u via het nieuwe Omgevingsloket(externe link).

 4. Afgerond: Stap 4

  Als uw plan vergunningsplichtig is en wél onder gevolgklasse 1 valt, dan moet u een vergunningsaanvraag én een bouwmelding indienen. Dit doet u via het nieuwe Omgevingsloket(externe link).

  Let goed op voor welke onderdelen van uw bouwplan u een vergunningsaanvraag moet indienen, aan welke regels uw vergunningsaanvraag getoetst wordt en welke gegevens u daarvoor moet indienen.

Wat geldt er voor de bouwmelding?

 • U moet voordat u kunt gaan bouwen een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen/contracteren. Bekijk hier het overzicht van gecertificeerde kwaliteitsborgers;
 • Uw kwaliteitsborger moet vooraf toetsen of uw bouwplan aan de technische regels voldoet;
 • Uw kwaliteitsborger moet vooraf vastleggen welke risico’s er zijn;
 • Uw kwaliteitsborger moet vooraf vastleggen welke maatregelen er moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat uw bouwplan uiteindelijk aan de regels voldoet;
 • De kwaliteitsborger moet een borgingsplan opstellen waarin hij de risicobeoordeling en controlemaatregelen vastlegt. Ook moet hij aangeven met welk kwaliteitsinstrument hij werkt.

Met dit borgingsplan dient u, of uw architect/bouwadviseur/aannemer, via het nieuwe Omgevingsloket(externe link) een bouwmelding in bij de gemeente. Hierbij moet u ook aangeven welke kwaliteitsborger u heeft gecontracteerd. Deze bouwmelding moet uiterlijk 4 weken voor dat u wilt gaan bouwen zijn ingediend bij de gemeente. Indien de melding akkoord is, ontvangt u daarvan een bevestiging.

Als de vergunning is verleend én de melding akkoord is, mag u gaan bouwen.

Bijzondere lokale omstandigheden

Bij het bouwen onder kwaliteitsborging dienen specifieke lokale omstandigheden of risico's te worden meegenomen als uitgangspunt voor de risicobeoordeling en het borgingsplan. De gemeente verplicht de kwaliteitsborger om hier nadrukkelijk aandacht aan te besteden. Hier leest u meer over de bijzondere lokale omstandigheden in de gemeente Dalfsen, die mogelijk een rol kunnen spelen bij uw project:

Bodemwarmte interferentie zone

Gevolgen bouwkwaliteit

Bodemenergiesystemen die op korte afstand van elkaar worden geplaatst kunnen invloed hebben op de temperatuur van de ondergrond bij de 'buur-systemen'. Hierdoor kunnen bodemenergiesystemen die op korte afstand van elkaar (+/-150 m) worden geplaatst, elkaar positief of negatief beïnvloeden. Een kaart van alle geregistreerde bodemenergiessytemen is te vinden via www.wkotool.nl 

Waar in Dalfsen?

Hele grondgebied van de gemeente Dalfsen en grondwaterbeschermingsgebied ter hoogte van de Zuidelijke Vechtdijk en de Koepelallee

Bouwen nabij monument/bouwval

Gevolgen bouwkwaliteit

Bij bouwwerkzaamheden nabij een monument of een bouwvallig gebouw of een gebouw dat slecht gefundeerd is moeten vooraf extra maatregelen die het risico op het ontstaan van schade door trillingen verkleinen.

Waar in Dalfsen?

Hele grondgebied van de gemeente Dalfsen.

Bouwen op, in op nabij een dijklichaam

Gevolgen bouwkwaliteit

Binnen een dijklichaam mogen geen heipalen worden toegepast, mag niet worden geboord of onderkelderd.

Waar in Dalfsen

Dijklichamen in het verlengde van de rivier de Vecht. 

Draagkracht bodem

Gevolgen bouwkwaliteit

Via sonderingsonderzoek moet de draagkracht van de bodem worden onderzocht. Uit dit onderzoek kan blijken dat: 

 • Er dieper gegraven moet worden (dieper aanlegniveau fundering). Houdt hierbij rekening met het grondwaterbeschermingsgebied en de regels die daarvoor gelden (zie hiervoor).
 • Graafwerkzaamheden binnen een archeologisch waardevol gebied. In het omgevingsplan zijn daar regels voor opgenomen. Als er archeologische waarden worden aangetroffen, kan het zijn dat het bouwwerk op een andere manier moet worden gefundeerd. Neem dit mee in de lokale risico afweging.

Waar in Dalfsen?

Hele grondgebied van de gemeente Dalfsen.

Gasleidingen (Gasunie)

Gevolgen bouwkwaliteit

Bij bouwwerkzaamheden in de nabijheid van een gasleiding moeten extra bouwkundige maatregelen worden getroffen. In het omgevingsplan zijn daarover regels opgenomen. Zowel in het buitengebied als de woonkernen is dit genoemd als: ‘Leiding – Gasleiding’. In beginsel mogen daar geen gevoelige objecten worden gerealiseerd. Er kan onder voorwaarden worden afgeweken met een omgevingsvergunning, daarvoor moet advies worden ingewonnen bij de leidingbeheerder (Gasunie).

Waar in Dalfsen?

In het buitengebied ten zuiden van de Tolhuisweg, doorkruist de landgoederenzone (landgoed Rechteren, landgoed Millingen en landgoed Den Berg) en ten zuiden van de kern Hoonhorst.

Geluid, gevel geluidwerendheid

Gevolgen bouwkwaliteit

De geluidsbelasting op de gevel van geluidsgevoelige objecten mag bij (vervangende) nieuwbouw niet hoger zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde.” Geluidzoneringen zijn opgenomen in de geluidsbelastingkaarten 2021 op te vragen bij onze gemeente.

Waar in Dalfsen?

Nabij spoorwegen, provinciale wegen, bedrijventerreinen, bedrijfslocaties in het Buitengebied in de gemeente Dalfsen.

Grondwaterbeschermingsgebied of intrekgebied

Gevolgen bouwkwaliteit

In grondwaterbeschermingsgebieden of intrekgebieden mag niet worden geboord of geheid en mogen geen zinken daken of bodemwarmtepompen (open of gesloten systeem) worden toegepast i.v.m. uitloging of aantasting van de kwaliteit van het grondwater. 

Binnen deze zones mogen alleen activiteiten die noodzakelijk zijn voor de waterwinning of grondwaterbeheer plaatsvinden.

Waar in Dalfsen?

Buitengebied ter hoogte van de Zuidelijke Vechtdijk en de Koepelallee.

Hoogspanningsmasten

Gevolgen bouwkwaliteit

Bij bouwwerkzaamheden in de nabijheid van een hoogspanningsmast moeten extra bouwkundige maatregelen worden getroffen. In het omgevingsplan zijn daarover regels opgenomen. Zowel in het bestemmingsplan buitengebied als de woonkernen is dit genoemd als: ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’. In beginsel mogen daar geen gevoelige objecten worden gerealiseerd. Er kan onder voorwaarden worden afgeweken met een omgevingsvergunning, daarvoor moet advies worden ingewonnen bij de leidingbeheerder.

Waar in Dalfsen?

Aan de noordwestzijde van het grondgebied van de gemeente Dalfsen (westzijde Nieuwleusen).

Luchtverkeer (zweefvliefveld)

Gevolgen bouwkwaliteit

Bij bouwwerkzaamheden in de nabijheid van zweefvliegvelden of aanvliegroutes moeten extra bouwkundige maatregelen worden getroffen. In het omgevingsplan zijn daarover regels opgenomen. In het buitengebied is dit genoemd als: ‘Luchtvaartverkeer’. Ter plaatse van de aanduiding 'luchtverkeer' geldt dat er, in verband met de veiligheid, beperkingen gelden voor het bouwen in verband met de aanwezigheid van een zweefvliegveld of aanvliegroutes van vliegtuigen.

Waar in Dalfsen?

Ten westen van de kern Hoonhorst en aan de noordzijde van de kern Lemelerveld ter hoogte van het zweefvliegveld aan de Langsweg.

Molenbiotoop

Gevolgen bouwkwaliteit

Bij bouwwerkzaamheden in de nabijheid van molens moeten extra bouwkundige maatregelen worden getroffen. In het omgevingsplan zijn daarover regels opgenomen. Zowel in het buitengebied als in de woonkernen is dit genoemd als: 'Vrijwaringszone - molenbiotoop'. In beginsel moet openheid met het oog op een vrije windvang van de molen worden gehandhaafd. Er kan onder voorwaarden worden afgeweken met een omgevingsvergunning, daarvoor moet advies worden ingewonnen bij de molenstichting.

Waar in Dalfsen?

Hele grondgebied gemeente Dalfsen en nabij molens.

Verplichte infiltratie hemelwater

Gevolgen bouwkwaliteit

Gelet op doelmatigheid en wat de gemeente van particulieren en bedrijven mag verwachten gaat de gemeente er vanuit dat de particulier vanaf 2011 in het buitengebied en binnen de bebouwde kom bij nieuwbouw of verbouw zelf regenwater opvangt en infiltreert in de bodem. Aan de particuliere zorgplicht voor hemelwater wordt voldaan als er minimaal 20 mm statische berging (t.o.v. het dakoppervlak) op eigen terrein is gerealiseerd. De berging moet volledig leeg kunnen lopen door infiltratie in de bodem. Het kan voorkomen dat er buien vallen die niet geborgen kunnen worden in de infiltratievoorziening binnen de eigen perceelsgrenzen. In dat geval mag overtollig water met behulp van een overstortvoorziening (bladvang of ontlastput) bovengronds worden afgevoerd naar het openbare gebied.

Waar in Dalfsen?

Hele grondgebied gemeente Dalfsen.

Voorbereidingsbesluiten

Getroffen planologische voorbereidingsbesluiten met mogelijk bouwtechnische consequenties. Op het geheel grondgebied van de gemeente Dalfsen en ter plaatse van de kaasfabriek Rondweg 9 in Dalfsen zijn door de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten van Overijssel voorbereidingsbesluiten getroffen. Hieronder te verstaan het ‘Voorbereidingsbesluit Padelbanen’, het ‘Voorbereidingsbesluit Zonneparken’ en het ‘Voorbereidingsbesluit Rondweg 9 en omgeving te Dalfsen’.

Raadsbesluiten:

Bijbehorende verbeeldingen:

In de plangebieden zoals aangeduid in de publicaties kunnen derhalve geen nieuwe initiatieven worden opgestart en mogelijk van invloed zijn op de bouwtechnische uitwerking. Heeft uw initiatief betrekking op deze delen van het plangebied waarop een voorbereidingsbesluit is getroffen, neem dan contact op met de gemeente Dalfsen.

Waterstaatsgebieden (Waterstaatkundige functie, Waterkering, waterbergingsgebied)

Gevolgen bouwkwaliteit

Op deze gebieden is de Keur van het Waterschap van toepassing. Uitbreiding van het bebouwd oppervlak mag niet plaatsvinden zonder dat het waterschap hier goedkeuring voor heeft gegeven.

Waar in Dalfsen?

De Vechtoever en aangrenzende uiterwaarden.

Tijdens de bouw

Tijdens het bouwen controleert de kwaliteitsborger de bouwwerkzaamheden. Uw aannemer moet tijdens de bouw een dossier bijhouden waarin hij vastlegt wat hij precies bouwt en waarmee hij aantoont dat hij voldoet aan de regels en het borgingsplan. De kwaliteitsborger en de aannemer moeten ervoor zorgen dat eventuele fouten tijdens de bouw worden verholpen.

Gereed melden

Als uw bouwplan klaar is en aan alle regels voldoet, stelt de kwaliteitsborger een verklaring op. Deze verklaring moet u samen met het dossier van de aannemer (inclusief tekeningen en berekeningen van het bouwwerk, gebruiksfuncties, gebruikte materialen, handleidingen en onderhoudsrichtlijnen voor installaties/apparatuur etc.) als gereed melding naar de gemeente sturen. Na 10 werkdagen mag u uw bouwwerk in gebruik nemen.

Heeft u vragen?

Er is sinds 1 januari 2024 best wel wat veranderd als u bouwplannen heeft. Uiteraard helpen wij u. Heeft u een vraag of een idee? Neem dan contact met ons op. We blijven u de komende tijd informeren en denken graag met u mee.

Heeft u gevonden wat u zocht?