Wet open overheid (Woo)

Wat is het?

Vanaf 1 mei geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Gemeenten (en andere overheden) moeten meer informatie actief openbaar maken, zonder dat u hierom hoeft te vragen. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De Wet open overheid (Woo) heeft als doel de overheid meer en beter toegankelijk te maken. Informatie van de overheid moet namelijk voor iedereen beter én makkelijk vindbaar worden. Daarnaast blijft het natuurlijk ook voor u mogelijk om zelf documenten bij de gemeente op te vragen.

Om welke informatie gaat het?

Onder de Woo vallen 11 informatiecategorieën:

 1. Wet- en regelgeving
 2. Organisatiegegevens
 3. Raadsstukken
 4. Bestuursstukken
 5. Stukken van adviescolleges
 6. Convenanten
 7. Jaarplannen en -verslagen
 8. Wob / Woo-verzoeken
 9. Onderzoeken
 10. Beschikkingen
 11. Klachten

De gemeente maakt nu al veel openbaar, zoals organisatiegegevens, raadsstukken en collegebesluiten. Deze zijn terug te vinden op de website. Andere stukken zullen in de toekomst ook openbaar gemaakt worden op deze website. Dit gebeurt in fases.

Indienen Woo-verzoek

Iedereen kan een Woo-verzoek indienen.

Digitaal formulier Woo-verzoek

Naast de mogelijkheid om via het digitaal formulier uw Woo-verzoek in te dienen, kunt u ook via de volgende kanalen uw verzoek indienen:

 • E-mail gemeente@dalfsen.nl
 • Schriftelijk: College van B&W, postbus 35, 7720 AA, Dalfsen
 • Telefoonnummer 14 0529

Criteria

Het Woo-verzoek moet voldoen aan bepaalde inhoudelijke criteria:

 • Geef in het Woo-verzoek zo precies mogelijk aan waarover je informatie wilt ontvangen;
 • Het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is, die ergens is vastgelegd op een gegevensdrager; 
 • Het verzoek moet om informatie gaan waar de gemeente Dalfsen over beschikt; 
 • De informatie moet gaan over een aangelegenheid die betrekking heeft op het beleid van een bestuursorgaan, inclusief de voorbereiding en uitvoering ervan.

Hoe lang duurt het?

De beslissing op het Woo-verzoek is uiterlijk vier weken na ontvangst van het verzoek. Bij wijze van uitzondering bestaat de mogelijkheid deze termijn met twee weken te verlengen.  

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?