In Hoonhorst wordt op dit moment gewerkt aan nieuwbouwplan De Koele II. In dit plan is plek voor 83 woningen. 

Om in de toekomst woningen te kunnen bouwen in dit woonuitbreidingsgebied, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Daarvoor is in de wet een procedure vastgelegd. Het ontwerp van het bestemmingsplan De Koele II heeft van 20 september 2023 tot en met 31 oktober 2023 ter inzage gelegen. 

Planning 

We zijn deze zienswijzen aan het beoordelen en aan het bepalen of deze aanleiding geven om het bestemmingsplan al dan niet aan te passen. Indien nodig worden er ook gesprekken gevoerd met degenen die zienswijzen hebben ingediend. Dit kost tijd. 

Het ligt in de planning om het bestemmingsplan De Koele II voor de zomervakantie 2024 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Pas daarna kan het aanbestedingstraject voor het bouwrijp maken van het plangebied in gang worden gezet. Het aanbesteden en uitvoeren van de werkzaamheden bouwrijp maken van het plangebied kost al met al ook globaal een jaar. 

De eerste uitgifte van bouwkavels staat gepland voor het eerste half jaar van 2025. We proberen termijnen zo veel mogelijk in te korten als we daarvoor mogelijkheden zien. 

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan

De gemeenteraad heeft op 19 december 2022 een stedenbouwkundig plan vastgesteld voor woonuitbreidingsgebied De Koele II in Hoonhorst. Dit plan gaat uit van de realisatie van 83 woningen en is mede tot stand gekomen door bijdragen van inwoners en andere partijen uit Hoonhorst (participatie). Om de woningen daadwerkelijk te kunnen bouwen, moet de huidige agrarische bestemming worden gewijzigd in ‘Groen’, ‘Tuin’, ‘Verkeer’ en ‘Wonen’. Hiervoor is een aangepast bestemmingsplan opgesteld op basis van het stedenbouwkundig plan. Ook is een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor het plangebied. Dit beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op de welstandsnota.

Uitgifte van bouwkavels 

Naar verwachting kan de gemeente Dalfsen met nieuwbouwplan De Koele II tot ongeveer 2033 vooruit met de uitgifte van bouwkavels in de kern Hoonhorst. Daarbij worden er naar verwachting in de eerste jaren meer bouwkavels uitgegeven vanwege de inhaalslag die gemaakt moet worden. De woningbouwversnelling krijgt hierdoor een mooie impuls. Naar verwachting start de kaveluitgifte in het eerste halfjaar van 2025.

Het bestemmingsplan 

Het ontwerp van het bestemmingsplan (de toelichting, regels, bijlagen en een verbeelding) én het beeldkwaliteitsplan lagen vanaf 20 september tot en met 31 oktober 2023 voor iedereen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen. Ook was het bestemmingsplan in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0148.HDeKoeleII-on01. De bestanden zijn beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0148/(externe link).

Wilt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief?

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?