De gemeente Dalfsen is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk aan de noordoostzijde van de kern Dalfsen: Oosterdalfsen Noord. Om in de toekomst woningen te kunnen bouwen in dit woonuitbreidingsgebied, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Daarvoor is in de wet een procedure vastgelegd. Het ontwerp van het bestemmingsplan Oosterdalfsen Noord heeft van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 ter inzage gelegen. 

Zienswijze

Tegen het ontwerpplan zijn 7 zienswijzen (bezwaren) ingediend bij de gemeenteraad. We zijn deze zienswijzen nu aan het beoordelen en aan het bepalen of deze aanleiding geven om het bestemmingsplan al dan niet aan te passen. Indien nodig worden er ook gesprekken gevoerd met degenen die zienswijzen hebben ingediend. Dit kost tijd. 

Planning

Op dit moment hebben we gepland om het bestemmingsplan Oosterdalfsen Noord voor de zomervakantie 2024 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Pas daarna kan het aanbestedingstraject voor het bouwrijp maken van het plangebied in gang worden gezet. Het aanbesteden en uitvoeren van de werkzaamheden, het bouwrijp maken van het plangebied kost al met al globaal een jaar. De eerste uitgifte van bouwkavels hebben we nu gepland voor het eerste half jaar van 2025. We proberen termijnen zo veel mogelijk in te korten als we daarvoor mogelijkheden zien. 

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom woningbouwproject Oosterdalfsen Noord? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Proces in beeld:

 

Stedenbouwkundig plan en motie

Op 26 september 2022 stelde de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan van Oosterdalfsen Noord vast. Het stedenbouwkundig plan vormde onder meer de basis voor het bestemmingsplan, de infrastructuur en het bouwrijp maken van het gebied. Via een motie die de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het plan aannam, is gevraagd een aantal onderwerpen verder uit te werken. Hieraan is gehoor gegeven. De gemeenteraad heeft in de vergadering van maandag 27 november 2023 het stedenbouwkundig plan van Oosterdalfsen-Noord herbevestigd, inclusief de opbrengst van de motie. 

Hieronder gaan we puntsgewijs op de diverse onderwerpen van de motie in:

1. Verkeersplan nader uitwerken

Bij de nieuwe woonwijk Oosterdalfsen Noord, hoort ook een goed wegennetwerk. Met een conceptverkeersplan en diverse ideeën ging de gemeente met bureau Sweco eind vorig jaar in gesprek met inwoners. Op basis van alle verkregen input is het verkeersplan Oosterdalfsen Noord opgesteld.

Het raadsvoorstel over de motie van de verkeersafwikkeling van Oosterdalfsen Noord bekijkt u via ris.dalfsen.nl (vergadering van 20 november 2023).

2. Verdeling woningtypen

Daarnaast nam de gemeenteraad ook een motie aan waarin werd gevraagd om de voorgestelde verdeling van woningen in de sociale en vrije sector te heroverwegen, bij het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan. Met als doel meer sociale woningen in het plangebied.

 In het oorspronkelijke voorstel gemeenteraad conform woonvisie staat:onderzochte verdeling na motie 26.09.22
(Betaalbare) koopwoningen20%30%
Sociale huurwoningen30%30%
Vrije sector woningen50%40%

Het effect van een mogelijke wijziging in woningtypen is dat het resultaat van de grondexploitatie circa 1 miljoen euro lager uitkomt, waardoor het verlieslatend wordt. Ook dit punt is besproken tijdens de vergadering van de raadscommissie van 20 november 2023.

De gemeente ondersteunt de wens om meer betaalbare woningen te bouwen en wil daarom meer kijken naar toekomstige woningbouwplannen. Wat is er bijvoorbeeld meer mogelijk in plaats van de systematiek van waterbergingen ter compensatie van verharding van de openbare ruimte? Daarbij valt te denken aan minder wadi’s (berekening hiervan is statisch) en meer via bijvoorbeeld infiltratiekratten en waterdoorlatende verharding (berekening hiervan is meer dynamisch).

Het raadsvoorstel over de motie van woningtypen van Oosterdalfsen Noord bekijkt u via ris.dalfsen.nl (vergadering van 20 november 2023).

3. Hofjeswoningen

Ook vroeg de gemeenteraad in gesprek te gaan met de initiatiefgroep voor de realisatie van hofjeswoningen (of woonhof) binnen Oosterdalfsen Noord.

Met een vertegenwoordiging van de initiatiefgroep zijn we in gesprek over de realisatie van hofjeswoningen en hoe deze kunnen landen in Oosterdalfsen Noord. In het stedenbouwkundig plan is al rekening gehouden met het type woning dat voor deze doelgroep nodig is. Op dit moment bekijkt de groep samen met buro MAAN naar de verdere invulling (bijvoorbeeld naar een passende locatie). De initiatiefgroep realiseert deze plannen niet zelf, maar is daarover in contact met Woningbouwstichting VechtHorst.

4. Verkenning verbetering betaalbaarheid

De gemeenteraad vroeg tot slot ook om alternatieve mogelijkheden ter verbetering van de betaalbaarheid te onderzoeken, zoals het verhogen van de starterslening.

Op 4 november 2022 verhoogde de raad de maximale koopsom van de starterslening van € 300.000,-- naar € 405.000,- (NHG-grens). De starterslening wordt vaak in combinatie met de sociale koop (CPO) projecten gecombineerd. Door de verhoging naar € 405.000,- worden er weer meer aanvragen in dit segment in de bestaande bouw en vrije sector nieuwbouw ingediend.

Betaalbaarheid is in de regionale Woningdeals een speerpunt: 2/3 van alle nieuwbouwwoningen moet betaalbaar zijn. Met de ontwikkeling van de nieuwe gemeentelijke Woonzorgvisie in 2024 zoekt de gemeente aansluiting op de beoogde Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting. Deze wet moet gemeenten meer grip gaan geven op het toevoegen van voldoende betaalbare woningen.

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Toen de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan herbevestigd heeft, is op basis hiervan een bestemmingsplan opgesteld. Ook is een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

De plannen waren in te zien van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024. In die periode kon u een zienswijze (mening) indienen bij de gemeenteraad.

Het bestemmingsplan bekijken

Het ontwerp van het bestemmingsplan (de toelichting, regels, bijlagen en een verbeelding) én het beeldkwaliteitsplan lagen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen.Vanaf 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 kon iedereen via een brief of mondeling een zienswijze geven op het plan.  

Het ontwerp bestemmingsplan met als bijlage het ontwerp beeldkwaliteitsplan Oosterdalfsen Noord waren in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) met identificatienummer NL.IMRO.0148.OosterdalfsenNoord-on01. De bestanden zijn beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0148/4775861F-F387-4B53-A723-09865298FED3/(externe link)

Gevonden wat u zocht?