Wat is het?

Stel, u bent eigenaar van een grote woning in de gemeente Dalfsen en wilt deze woning splitsen. Bijvoorbeeld:

  • omdat uw woning groot genoeg is voor bewoning door twee gezinnen.
  • u bent eigenaar van een deel van een gebouw (woning), dat dubbel wordt bewoond, omdat er ooit vergunning is verleend voor een zogenoemde ‘inwoonsituatie’.
  • bij verkoop van uw deel van de woning blijkt, dat de bank aan de nieuwe eigenaar geen hypotheek wil geven, omdat er volgens het bestemmingsplan maar sprake is van één woning.

Zo zijn er meer situaties te bedenken, die aanleiding geven voor het splitsen van één woning in twee woningen.

Opties

1. Inwoonsituaties

De gemeenteraad heeft op 29 maart 2021 de beleidsregels: “Woningsplitsing inwoonsituaties gemeente Dalfsen 2021(externe link)” vastgesteld. Deze beleidsregels(externe link) zijn bedoeld voor bestaande en vergunde inwoonsituaties, die al bestonden voor de inwerkingtreding van de bestemmingsplannen voor het buitengebied (2013), de kernen (2017) en Recreatieterreinen en recreatiewoningen (2014). Gevallen waarin de gemeente Dalfsen toestemming heeft gegeven voor het wonen met twee gezinnen in één woning, kunnen onder de voorwaarden zoals genoemd in de beleidsregels(externe link), voor woningsplitsing in aanmerking komen.

2. Grote woningen

De gemeenteraad heeft in een motie uitgesproken, dat ze meer mogelijkheden willen creëren voor het splitsen van bestaande grote woningen in de gemeente Dalfsen. Hiervoor is in het 7e Verzamelplan Buitengebied (dat op 26 april 2021 door de gemeenteraad wordt vastgesteld) een regeling opgenomen die het mogelijk maakt om woningen (vooral voormalige boerderijen) met een inhoud van meer dan 900 m³ te splitsen. Dit is een regeling voor woningen in het buitengebied. Voor grote woningen binnen de kernen biedt het bestemmingsplan soms al mogelijkheden om de woning te splitsen. Daarnaast is het voor ons ook mogelijk om met toepassing van de zogenoemde kruimelgevallenregeling aan woningsplitsing mee te werken.

3. Monumentale of karakteristieke woningen

De gemeente Dalfsen heeft al beleidsregels: “Ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied van de gemeente Dalfsen(externe link)” die het mogelijk maken om monumentale boerderijen te splitsen. Deze mogelijkheid wordt nog uitgebreid, om naast boerderijen ook het splitsen van andere karakteristieke woningen in het buitengebied mogelijk te maken.

4. Andere situaties

Als op uw situatie niet één van de mogelijkheden als genoemd onder 1, 2 of 3 aan de orde is, kan er mogelijk nog maatwerk worden geleverd door het toepassen van de zogenoemde Sloop voor Kansen regeling, die is opgenomen in de hiervoor genoemde beleidsregels “Ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied van de gemeente Dalfsen”.

Voor elke situatie geldt dat er sprake is van maatwerk. Maar samen met u willen we proberen om tot een zo goed mogelijke oplossing van uw wensen te komen.

Wat kost het?

  1. De kosten voor het laten opstellen van een rapport waaruit blijkt op welke manier de woningen na splitsing gaan voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Deze zijn per situatie verschillend. 
  2. Indien noodzakelijk een advies van Het Oversticht(externe link) over de landschappelijke inpassing van het perceel. De kosten hiervoor worden vooraf in beeld gebracht.
  3. Kosten voor alle noodzakelijke onderzoeken zijn voor rekening van de aanvrager. 
  4. Legeskosten op basis van Legesverordening 2024.(externe link)

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?