Bestemmingsplan 1e herziening Recreatieterreinen en recreatiewoningen gemeente Dalfsen

1e herziening bestemmingsplan Recreatieterreinen en recreatiewoningen gemeente Dalfsen

Burgemeester en wethouders van Dalfsen maken bekend dat de gemeenteraad van Dalfsen, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan “1e herziening bestemmingsplan Recreatieterreinen en recreatiewoningen gemeente Dalfsen” op 26 oktober 2015 heeft vastgesteld.

In het Bestemmingsplan recreatiewoningen en recreatieterreinen is gebleken dat een aantal objecten niet goed op de verbeelding terecht is gekomen. In een nieuw bestemmingsplan, namelijk de 1e herziening Bestemmingsplan recreatiewoningen en recreatieterreinen, wordt dit aangepast. Bovendien wordt een enkele bouw- en gebruiksregel gewijzigd. Het plangebied wordt begrensd door de plangrenzen van het Bestemmingsplan recreatiewoningen en recreatieterreinen.

Het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken van 19 november 2015 tot en met 31 december 2015 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Dalfsen. U kunt het bestemmingsplan ook bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0148.RterwngDlfshz1-vs01. De bestanden zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl.

Onherroepelijk

Er is gedurende de beroepstermijn geen beroep ingediend en/of voorlopige voorziening ingediend. Het bestemmingsplan is daarmee per 1 januari 2016 onherroepelijk geworden.

Laatst aangepast: 30-03-2017

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen