1e herziening “Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Baarsmastraat 25

Ontwerpbestemmingsplan

Met ingang van 10 januari 2018 tot en met 20 februari 2018 ligt voor iedereen het ontwerp van de 1e herziening “Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Baarsmastraat 25” ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen. Dit is volgens artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.

Door deze bestemmingsplanherziening wordt het mogelijk gemaakt om maximaal 12 woningen te bouwen op de locatie van de voormalige basisschool “Het Kleine Veer” aan de Baarsmastraat 25 in Dalfsen. De beoogde herontwikkeling is niet mogelijk binnen de huidige planologische regeling, zoals vastgelegd in het “Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016”. Daarom is het nodig om een bestemmingsplanherziening in procedure te brengen.

Iedereen kan van 10 januari 2018 tot en met 20 februari 2018 via een brief of mondeling een zienswijze geven over het ontwerpplan. Een brief kunt u sturen naar de gemeenteraad van Dalfsen, Postbus 35, 7722 AA Dalfsen. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw B. Eekhof, tel. (0529) 48 82 67. In de zienswijze moet u aangeven over welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan uw zienswijze gaat.

Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook bekijken via www.dalfsen.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0148.DKernen2016hz1-on01. De bestanden zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl.

Inloopbijeenkomst

Er wordt een inloopbijeenkomst gehouden op dinsdag 16 januari 2018 van 18.30 uur 20.00 uur in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 in Dalfsen. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunt u de bestemmingsplanherziening bekijken en is meer informatie te krijgen van de ontwikkelaar van de locatie en de gemeentelijke medewerker.

Dalfsen, 9 januari 2018
Burgemeester en wethouders gemeente Dalfsen

Laatst aangepast: 04-01-2018

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen