Verleende ontheffing artikel 3.22 Wro en bouwvergunning, Strenkhaarsweg 4

Verleende ontheffing en bouwvergunning: Strenkhaarsweg 4

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen hebben met toepassing van artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening en artikel 45 Woningwet een tijdelijke ontheffing en bouwvergunning verleend voor het gebruiken van de woning als winkel op het perceel Strenkhaarsweg 4 in Lemelerveld voor een periode van maximaal vijf jaar.

Er geldt een gecombineerde beroepsmogelijkheid voor zowel de bouwvergunning als het besluit tot ontheffing. Deze besluiten worden voor de mogelijkheid van rechtsbescherming, als één besluit gezien.

U kunt de tijdelijke ontheffingen met verleende bouwvergunningen inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De bestanden zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl.

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college kenbaar hebben gemaakt of redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tegen dit besluit op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending (13 september) van dit besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zwolle, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed en de betrokken belangen dat eisen kan degene die beroep instelt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank schriftelijk verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden meegestuurd. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Er bestaat geen mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift.

Laatst aangepast: 05-08-2015

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen