Inwonerbetrokkenheid, Met Elkaar – Samen Dalfsen mooier maken

De gemeente Dalfsen hecht grote waarde aan het betrekken van inwoners. Samen zorgen we ervoor dat we op een fijne plek wonen, werken en leven. In het beleid voor Inwonerbetrokkenheid staat hoe we dat vormgeven, zodat ons samenspel soepel verloopt en we allemaal weten waar we aan toe zijn. Zowel wanneer we als gemeente met een initiatief naar onze inwoners gaan als wanneer een inwoner zelf met een initiatief aan de slag gaat. Een initiatiefnemer die met een idee komt gaat zelf de inwonerbetrokkenheid organiseren en gebruikt dit beleid als handvat.

Een traject waaraan belanghebbenden deelnemen helpt bij het komen tot een beter plan. Dat komt mede doordat vragen en eventuele zorgen van omwonenden kunnen worden omgezet in creatieve oplossingen. Vaak worden initiatieven breder gesteund als belanghebbenden al vroeg zijn betrokken. Een initiatief met draagvlak, wat trouwens niet hoeft te betekenen dat iedereen het er mee eens is, draagt bij aan minder bezwaren achteraf! Om inwoners op weg te helpen heeft de gemeente twee leidraden geschreven. De bevatten praktische handvatten en tips voor het doorlopen van alle stappen. Eén voor initiatiefnemers en één voor omwonenden.

Initiatiefnemers

De leidraad participatie voor initiatiefnemers, ‘Ik heb een idee, en nu? – Een stappenplan hoe u als initiatiefnemer de omgeving betrekt bij participatie’, is bedoeld voor iedereen met een plan, een idee of een initiatief in de fysieke leefomgeving van de gemeente Dalfsen, waarbij hij of zij inwoners moet betrekken. De initiatiefnemer van een plan heeft de verantwoordelijkheid om belanghebbenden tijdens het nader uitwerken van het plan te betrekken. Hoewel de leidraad uitgaat van initiatieven in de fysieke leefomgeving, zijn de stappen uit deze leidraad grotendeels ook toe te passen op initiatieven in het sociale domein.

Het volgen van de leidraad is niet verplicht. Dit stappenplan helpt wel om het participatietraject vorm te geven, draagvlak te vergroten en de besluitvorming door de gemeente sneller en soepeler te laten verlopen. Daarom adviseren wij initiatiefnemers om de stappen uit de leidraad, waar van toepassing, zo veel mogelijk te volgen.

Omwonenden

Voor omwonenden is parallel daaraan ook een leidraad opgesteld: ‘Wat kan ik doen bij een initiatief? Een stappenplan voor omwonenden en andere belanghouders bij een initiatief’. De verantwoordelijkheid voor het betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden ligt bij de initiatiefnemer van het plan. De gemeente ondersteunt initiatiefnemers bij het inrichten van het participatieproces. Het is echter ook belangrijk om als omwonende te weten, wanneer u betrokken wordt, hoe u kan meedenken en op welke manier u kan aangeven wat u van een initiatief vindt. De leidraad helpt omwonenden om op een goede manier te participeren bij initiatieven in de woon- en leefomgeving.

U heeft een initiatief?

Bepaal met de wegwijzer welke stappen u kunt nemen

Wegwijzer initiatief