Aanmelden Dalfserveld West - Bewonersnieuwsbrief

Om klimaatveranderingen te verminderen hebben we meer duurzaam opgewekte energie nodig. In de Regionale Energie Strategie West-Overijssel (RES-WO) werd in 2019, samen met omliggende gemeenten, afgesproken dat we in 2030 in onze gemeente 100 GWh (GigaWattuur) duurzame elektriciteit lokaal op gaan wekken. 

Nieuwsbrief 3 is beschikbaar

De brief bevat een terugkoppeling van de afgelopen twee bewonersavonden en een aankondiging voor de derde avond.

Daarnaast nieuws over de regionale samenwerking, de ruimtelijke kaders voor energieproductie en de energiehub Hessenpoort.

Nieuwsbrief 3 november 2022

We zijn in onze gemeente al goed op weg, want een deel van onze energie wordt  duurzaam opgewekt in kleinschalige energie opwekprojecten. Maar om in

2030 de 100 GWh te halen is grootschalige energie opwekking ook nodig: dat betekent meer zonnedaken en nieuwe windmolens en/of zonnevelden aan leggen.
In 2021 onderzochten we onder welke voorwaarden en waar nieuwe windmolens en/of zonnevelden geplaatst kunnen worden. Het gebied Dalfserveld-West werd hierin als meest geschikt gebied genoemd. Op deze pagina publiceren we ontwikkelingen rond het zoekgebied.

Mei 2022 Ruimtelijke ontwikkelingen in grensgebied Dalfsen-Zwolle besproken tijdens eerste bijeenkomst Versnellingskamer

Eind mei ontmoetten vertegenwoordigers van de gemeenten Zwolle en Dalfsen, het Waterschap en diverse belangenverenigingen uit het grensgebied elkaar in de beeldentuin Anningahoeve. De deelnemers aan de Versnellingskamer maakten met elkaar kennis en deelden informatie over de ontwikkelingen in het gebied. Provincie Overijssel coördineerde deze avond. Op een grote kaart werden alle ruimtelijke ontwikkelingen gemarkeerd en toegelicht. Ook werd aangegeven in welke fase de projecten zijn en wat globaal de planning is. Voor het bespreken van zorgen over alle ontwikkelingen was voldoende ruimte. Een aantal onderwerpen wordt verder onderzocht en tijdens de volgende bijeenkomst van de Versnellingskamer besproken.

April 22 Voorkeurslocatie voor Coöperatie Duurzaam Tolhuislanden Zwolle

De Zwolse Coöperatie Duurzaam Tolhuislanden heeft haar voorkeur locatie voor het opwekken van grootschalige duurzame energie gekozen en toegelicht aan alle betrokkenen. Ze kiezen voor de variant langs de Noordrand van het bedrijfsterrein Hessenpoort: drie windmolens en een zonnepark van 17 hectare in dezelfde hoek, aan de spoorlijn kant.

De komende maanden werkt de Coöperatie het plan verder uit. De meest recente nieuwsbrief van Duurzaam Tolhuislanden kunt u onder aan deze pagina downloaden.

Meer informatie?

Kaart zoekgebied Dalfsen

April 2022 Voorbereidingen EnergieHub Hessenpoort Zwolle

Aan de westkant van Dalfserveld zijn de voorbereidingen gestart voor de Energiehub Hessenpoort. Het hoofddoel is extra netcapaciteit. Regionaal en landelijk zit het huidige energienet overvol door de toenemende vraag naar en productie van elektriciteit. De uitbreiding van de EnergieHub is naar verwachting in 2027 klaar.

De EnergieHub ontstaat door een uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation, de bouw van een nieuwe waterstoffabriek en de bouw van een nieuwe biogasfabriek.

Zie ook: Meer ruimte voor duurzame energie in de regio | Gemeente Zwolle(externe link)

Uiterlijk van de EnergieHub

Dit wordt gebouwd aan de noord- en zuidkant van het bestaande hoogspanningsstation. Dit station ligt aan de oostkant van de spoorlijn Zwolle-Groningen. Qua uiterlijk lijkt het op het bestaande station: dus veel kabels en installaties. Onderdeel van de uitbreiding is ook een nieuw magazijn voor opslag van materialen. Nieuwe aansluitkabels worden ondergronds aangelegd, dat betekent dat er geen nieuwe hoogspanningsmasten gepland zijn.

Bouw Waterstoffabriek

De waterstoffabriek is uniek in Nederland. Hier wordt elektriciteit omgezet in het natuurlijke gas waterstof. Waterstof is een energiedrager en je kunt het voor lange tijd opslaan. Fabrieken kunnen het gebruiken als alternatief voor aardgas en vrachtwagens kunnen hiermee lange afstanden rijden. Een kleine fabriek (zeecontainers) wordt waarschijnlijk dit jaar al gebouwd nabij de kleine rioolzuivering ten westen van ROVA op Hessenpoort. Over een paar jaar zal waarschijnlijk een grotere installatie worden gebouwd in dezelfde omgeving.

Bouw Biogasfabriek

Aan de noordkant van ROVA wordt een nieuwe biogasfabriek gebouwd. Hier worden biologische restmaterialen uit de landbouw en voedingsindustrie omgezet in duurzaam biogas. Dit gas lijkt op aardgas en kan op dezelfde manier worden gebruikt. Mogelijk zal de fabriek dezelfde opzet en uiterlijk hebben van de moderne Biogasfabriek in Coevorden(externe link). De ontwikkeling en de bouw zullen meerdere jaren in beslag nemen.

Maart 2022 Coöperatie Tolhuislanden Zwolle deelt haar energieplannen

De afgelopen jaren werkte coöperatie Tolhuislanden in Zwolle aan plannen voor de grootschalige productie van duurzame energie.  Ze hebben diverse onderzoeken uitgevoerd naar mogelijke overlast, kosten, compensaties voor bewoners en effecten op weidevogels.
In maart presenteerde de coöperatie een aantal opties aan belangstellenden. Bewoners uit het buitengebied van Dalfsen en Nieuwleusen en medewerkers van gemeente Dalfsen waren hierbij aanwezig. De coöperatie kiest en presenteert begin april een voorkeursoptie. Op de website van de coöperatie https://duurzaamtolhuislanden.nl(externe link) vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden op de nieuwsbrief om op de hoogte blijven van de voortgang. Op deze website kunt u ook uw vragen stellen.

Februari 2022 Vragen en antwoorden van eerste buurtbijeenkomst voor bewoners Dalfserveld-West

Op 16 februari sprak wethouder André Schuurman met grondeigenaren en bewoners van de buurt Dalfserveld-West over de ontwikkeling van energie opwek plannen in het zoekgebied Dalfserveld-West. Bij deze digitale bijeenkomst waren 35 huishoudens aanwezig.
De gemeente gaf uitleg over de aanleiding, het doel, de planning en de mogelijke vervolgstappen van de aanwijzing als zoekgebied. Daarna werden vragen gesteld en beantwoord. De gestelde vragen en gegeven antwoorden zijn hier samengevat. Antwoorden op vragen die deze eerste avond niet konden worden gegeven, worden op deze pagina gepubliceerd.

Vervolggesprekken

Voordat de vervolgstappen worden gezet, stemt gemeente Dalfsen graag met een groep vertegenwoordigers van de buurt verder af. Bewoners hebben zich tijdens het eerste gesprek hiervoor aangemeld. Dat kan nog steeds: stuur een e-mail naar duurzaamdalfsen@dalfsen.nl  en vermeld in de onderwerpsregel vertegenwoordiger Dalfserveld-West. Vermeld ook of en welke groep u vertegenwoordigt.
U kunt u zich ook melden bij Plaatselijk Belang Ankum(externe link). We organiseren regelmatig gezamenlijke overleggen, zodat u voldoende op de hoogte kunt blijven over de ontwikkelingen.

 • Half april 2022 wordt een volgende  inloopbijeenkomst georganiseerd. Hiervoor worden ook bewoners rond het zoekgebied en andere belanghebbenden uitgenodigd.

Wat is de aanleiding van het aanwijzen van het zoekgebied?

Wereldwijd worden maatregelen genomen om klimaatopwarming zoveel mogelijk te beperken. Nederland heeft daarom in 2019 een klimaatakkoord vastgesteld, hierin staan veel maatregelen en afspraken. Eén van de afspraken is, dat in 2030 in elke gemeente meer duurzame energie moet worden geproduceerd via zonnedaken, zonnevelden en/of windmolens. Hierover zijn regionaal afspraken gemaakt en vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (RES).
In juni 2021 is de strategie  van onze regio, West-Overijssel, vastgesteld.

Wat is een zoekgebied?

Eén van de afspraken is dat elke gemeente een zoekgebied aanwijst, waar deze duurzame energie grootschalig wordt geproduceerd. Een zoekgebied moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Het gebied moet bijvoorbeeld voldoende ruimte en omvang hebben om een flink deel van de gemeentelijke energievraag op die plek te kunnen opwekken. In onze gemeente zijn het vooral ruime agrarische gebieden met relatief weinig bewoners. Ook is het gewenst dat een zoekgebied in de buurt van het centrale elektriciteitsnet ligt. Tot slot mag een zoekgebied niet in een kwetsbaar gebied liggen met hoge landschap- en natuurwaarden.

Hoe is het zoekgebied bepaald?

In opdracht van de gemeente heeft een adviesbureau vanaf de tweede helft van 2021 een groot onderzoek gedaan naar de meest geschikte zoekgebieden in de gemeente Dalfsen. Inwoners kregen de mogelijkheid om mee te denken tijdens bijeenkomsten. Hieruit blijkt dat het gebied Dalfserveld-West het meest geschikt is. December 2021 heeft de gemeenteraad het zoekgebied Dalfserveld-West vastgesteld. Op https://ris.dalfsen.nl vindt u alle stukken over dit besluit en het onderzoeksrapport.

Wat is het zoekgebied Dalfserveld-West?

Tijdens het onderzoek kreeg elk mogelijk zoekgebied een herkenbare naam. Meestal gekoppeld aan de naam van het buurtschap of historisch landbouwgebied. Het landbouwgebied tussen Dalfsen en Nieuwleusen wordt Dalfserveld genoemd. Het gekozen zoekgebied is het westelijke deel van dit gebied. De globale begrenzing is de spoorlijn Zwolle-Groningen (westzijde), het Westeinde (noordzijde), de Middenweg en Ankummerdijk (oostzijde) en de nieuwe Hessenweg N340 (zuidzijde). Het gebied heeft een oppervlak van ongeveer 5,5 km2 (5.500 hectare).

Wat moet binnen het zoekgebied worden opgewekt?

We zijn in grote mate afhankelijk van fossiele energie uit bijvoorbeeld aardgas. Volgens de afspraak in het landelijke klimaatakkoord moet Dalfsen uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Onze hele energievraag komt dan van duurzame energiebronnen. Op basis van de huidige kennis en ontwikkelingen gaat de gemeente ervan uit dat de toekomstige vraag ongeveer 300 gwh is (giga watt hour). Daarbij is rekening gehouden met bijvoorbeeld energiebesparing, meer woningen en meer elektrisch vervoer.
Nu wordt ongeveer 70 Gwh in onze gemeente opgewekt. Dit is vooral afkomstig van de windmolens bij Nieuwleusen en de vele zonnedaken. Op basis van de kenmerken van Dalfserveld-West, is het realistisch om hier straks 100 Gwh op te wekken. Ongeveer 1 hectare zonnepanelen wekt ongeveer 1 Gwh per jaar op. De grote windmolens zoals in Nieuwleusen wekken ongeveer 15 Gwh per stuk, per jaar op. 

Zijn de locaties van de windmolens en zonneparken al bepaald?

We bepalen samen met bewoners en grondeigenaren  waar en hoeveel windmolens, zonnedaken en zonneparken er komen in het zoekgebied. Het doel is om vanaf 2030 ongeveer 100 Gwh per jaar aan duurzame energie op te wekken.

Wat zijn ruimtelijke kaders voor grootschalige energieproductie?

Dit zijn voorwaarden voor windmolens en zonneparken binnen een gebied. Het gaat daarbij vooral om de omgeving, landschap en bewoners. Deze kaders moeten gewenste of noodzakelijke veranderingen stimuleren en ongewenste gevolgen of effecten voorkomen. Gemeenten en provincies stellen deze ruimtelijke kaders vast. Ook gelden altijd landelijke normen en regels, zoals algemene gezondheidsnormen en veiligheidsregels.
Tegelijk met het zoekgebieden-onderzoek heeft gemeente Dalfsen de ruimtelijke kaders voor zonneparken en windmolens uitgewerkt. Deze kaders gaan bijvoorbeeld over de hoeveelheid energieproductie, een goede landschappelijke inpassing, maatregelen tegen hinder en overlast, voldoende lokaal eigendom en een duidelijke communicatie met de inwoners.
Tijdens de raadsvergadering in december 2021 zijn de ruimtelijke kaders voor grootschalige energieproductie besproken, maar niet formeel vastgelegd. De raad heeft een aantal aanvullende vragen gesteld (zie vragen verderop). Op basis van de antwoorden, worden de ruimtelijke kaders nader bepaald. De raad bespreekt in november 2022 opnieuw de ruimtelijke kaders.
Op https://ris.dalfsen.nl vindt u de ruimtelijke kaders en de aanvullende vragen. Zolang geen ruimtelijke kaders zijn vastgesteld, worden vergunningsaanvragen voor bijvoorbeeld zonneparken of windmolens niet door de gemeente in behandeling genomen.

Hoe worden bewoners en grondeigenaren betrokken?

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat bewoners en grondeigenaren goed betrokken worden bij de plannen. Speciaal voor het zoekgebied is een participatie- en communicatieplan (participatie en communicatie) uitgewerkt. Dit plan heeft als basis de bestaande gemeentelijke leidraden voor inwoners en initiatiefnemers en het Beleid Inwonerbetrokkenheid. Uitgangspunt is dat dit communicatie- en participatieplan wordt uitgevoerd, maar de bewoners en grondeigenaren mogen kiezen om hiervan af te wijken.

Welke stappen worden doorlopen?

In fase 0 – Ontwikkelen gebiedsplan - krijgen alle betrokkenen in het zoekgebied de tijd en gelegenheid om met elkaar een gebiedsvisie, de samenwerkingsvorm en randvoorwaarden vast te stellen. In een gebiedsvisie staat wat het gewenste toekomstbeeld is van de bewoners, grondeigenaren, ondernemers, belangenverenigingen en overheden over Dalfserveld. Wat vinden we belangrijk om te bewaren en wat moet veranderen?  Tijdens deze overleggen hoeft nog niet gesproken te worden over bijvoorbeeld exacte locaties van windmolens of de omvang van financiële compensatie. Tijdens deze fase krijgen commerciële ontwikkelaars, grondeigenaren of individuen nog geen mogelijkheid om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen.

Fase 0 wordt gefaciliteerd en georganiseerd door de gemeente. Budget wordt door de gemeente beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld extern advies, begeleiding of onderzoek. Op basis van ervaringen uit andere regionale zoekgebieden wordt voor fase 0 uitgegaan van een doorlooptijd van twee jaar (2022 en 2023). Fase 0 wordt afgesloten met een energieplan en/of gebiedsovereenkomst.
In fase 1 en 2 wordt toegewerkt naar concrete projectplannen en realisatie waarbij de bestaande gemeentelijke leidraden worden gevolgd. Daarna volgt de bouw c.q. exploitatie (fase 3). 25 jaar na vergunningverlening wordt de windmolen of het zonnepark verwijderd.

Wie praten er mee?

Ten eerste de bewoners en de grondeigenaren uit het zoekgebied. Daarnaast de buurtbewoners, belangenverenigingen en maatschappelijke partners. De vrijwilligers van de Dorpen van Morgen doen mee met alle fases vanwege hun lokale binding,  brede maatschappelijke betrokkenheid en ruime projectervaring met duurzame projecten. Andere belangengroepen zoals Plaatselijk Belang Ankum of Belangenvereniging Nieuwleusen Buitengebied West kunnen ook aansluiten.

Welke kansen zijn er?

Een voorwaarde van de gemeente Dalfsen is, dat elke zonnepark en windmolen een maatschappelijke meerwaarde heeft, zoals in de regionale energiestrategie (RES West-Overijssel) en de provinciale richtlijnen is omschreven. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Verduurzaming landbouw en veeteelt.
 • Verbeteren biodiversiteit en landschap.
 • Betere waterhuishouding.
 • Betere infrastructuur en wegen.
 • Noaberschap en samenwerking.
 • Duurzame woningbouw en recreatie.

Deze kansen gelden niet alleen voor het zoekgebied maar voor ook daarbuiten.

Wat zijn de Dorpen van Morgen?

Elk dorp in gemeente Dalfsen heeft een eigen duurzaam inwonercollectief. Dit zijn:

 • Coöperatie Nieuwleusen Synergie,
 • Vereniging Groen Gebogen,
 • Stichting Duurzaam Hoonhorst,
 • Coöperatie Duurzaam Leefbaar Lemelerveld
 • Stichting Duurzaam Oudleusen.

Zij werken samen onder de naam Dorpen van Morgen. De afgelopen jaren zijn diverse kleinschalige en grootschalige energieprojecten gerealiseerd. Via een gezamenlijk energiebedrijf kunnen nieuwe energieprojecten worden professioneel ontwikkeld. Zij hebben kennis en ervaring om ook nieuwe projecten op te pakken en zijn bereid dit ook te doen. De Dorpen van Morgen worden actief betrokken bij de uitwerkingen van de energieplannen in het zoekgebied.

Wat is Lokaal Eigendom?

In de Klimaatwet is Lokaal Eigendom specifiek benoemd als randvoorwaarde voor het slagen van de energietransitie. In de Regionale Energie Strategie West-Overijssel (RES) is dit onderwerp verder uitgewerkt en is een regionale afspraak gemaakt over een afdwingbaar percentage van lokaal eigendom van minimaal 50%. De gemeente Dalfsen vindt lokaal eigendom belangrijk en wil in het najaar 2022 het volgende vaststellen:

 • Omwonenden en grondeigenaren moeten tijdig en transparant betrokken worden bij de planvorming (door het volgen van participatieplan en gemeentelijke leidraden). Zij moeten voldoende de gelegenheid krijgen mee te denken bij de landschappelijke inpassing en het creëren van maatschappelijke meerwaarde. De grens van de gemeente of zoekgebied zijn daarbij niet leidend.
 • De omwonden en grondeigenaren moeten voldoende gecompenseerd worden voor derving van inkomsten en woongenot. Diverse landelijke richtlijnen kunnen daarbij worden toegepast maar lokale afspraken zijn ook toegestaan. De grens van de gemeente of zoekgebied zijn daarbij niet leidend.
 • Alle inwoners uit de gemeente Dalfsen moeten voldoende de gelegenheid krijgen om financieel te participeren (individueel of in coöperatief verband).
 • Bij voorkeur 100% maar minimaal 50% van het opgesteld elektrisch vermogen van het zonnepark of windmolen in eigendom is van een lokaal gewortelde partij, bijvoorbeeld Dorpen van Morgen.

Initiatiefnemers moeten een samenwerking aangaan met het lokale initiatief en de samenwerking vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst worden onder andere het percentage juridische eigendom vastgelegd. In de samenwerking komen ook onderwerpen aan bod ten aanzien van compensatie naar eigenaren en omwonenden en hoe inwoners kunnen meedoen via bijvoorbeeld aandelen.

Welke voorwaarden gelden er voor zonneparken?

Gemeente Dalfsen hanteert de richtlijnen van:

 • provincie Overijssel uit de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving,
 • de Handreiking Zonnevelden
 • Wegwijzer energie van het Overijssels Landschap
 • Regionale Energie Strategie West-Overijssel  

Hieronder zijn de belangrijkste kaders samengevat (vaststelling najaar 2022):

 • Een zonneveld moet goed ingepast worden of bijdragen aan het omliggende landschap;
 • De effecten op landschap en ecologie moet worden beperkt of gecompenseerd;
 • Een zonnepark heeft een kwalitatief goede en bij de locatie passende omranding van het veld, waarmee de aansluiting op de directe omgeving vorm krijgt;
 • Een zonnepark heeft aandacht voor de belevingskwaliteit, meervoudig ruimtegebruik, bodemkwaliteit, waterkwaliteit en recyclebaarheid van installaties.
 • Bij een zonnepark mag 80% van het plangebied bestaan uit het zonnepanelenveld en 20% uit ruimte voor inpassing en compensatie van verlies aan ecologische en landschappelijke waarden.
 • Om de bodemkwaliteit te behouden zijn toetreding van lucht, licht en water essentieel. De laatst beschikbare kennis duidt op een verhouding van 2/3 - 1/3 als goede maat: 2/3 bedekking met panelen en 1/3 van de grond tussen de rijen panelen vrij houden.
 • Een zonnepark wordt voor maximaal 25 jaar toegestaan (tijdelijke aanvullende bestemming (artikel 2.12 lid 1 onder a, sub 3o van de Wabo)). Onder voorwaarden kan deze termijn beperkt worden verlengd.

Daarnaast hanteert gemeente Dalfsen de volgende voorwaarden ten aanzien van verwijdering en herstel:

 • De gehele installatie moet na afloop aantoonbaar worden verwijderd en gerecycled.
 • Na beëindiging van het gebruik als zonnepark, moeten de gronden in principe in de oorspronkelijke staat terug gebracht worden. Voor aanvang van realisatie wordt een uitgebreid flora en fauna onderzoek verplicht (nulmeting) en bij verwijdering van een zonnepark dient opnieuw een uitgebreid flora en fauna onderzoek te worden uitgevoerd (eindmeting). Vervolgens moet een integrale landschappelijke en ecologische afweging gemaakt wat wel en niet kan worden verwijderd in het bijzonder met betrekking tot de maatregelen die zijn getroffen voor de landschappelijke inpassing.

Detailafspraken (waaronder bankgaranties voor verwijdering) worden voorafgaand aan de vergunningverlening in een anterieure overeenkomst met de gemeente vastgelegd.

Welke voorwaarden gelden er voor windmolens?

De gemeente Dalfsen wil in het najaar de volgende  ruimtelijke kaders voor windmolens vaststellen:

 • Windmolens mogen alleen worden geplaatst in het zoekgebied.
 • Net als bij zonneparken geldt dat een windmolen maximaal 25 jaar is toegestaan (tijdelijke aanvullende bestemming (artikel 2.12 lid 1 onder a, sub 3o van de Wabo)). Onder voorwaarden kan deze termijn beperkt worden verlengd.
 • De hele installatie wordt na afloop aantoonbaar verwijderd en gerecycled.

Na beëindiging moeten de gronden in principe in de oorspronkelijke staat terug gebracht worden.

 • Detailafspraken (waaronder bankgaranties voor verwijdering) worden voorafgaand aan de vergunningverlening in een anterieure overeenkomst met de gemeente vastgelegd.

Bij plaatsing van windmolens in het zoekgebied zijn naast deze kaders ook landelijke regelgeving van toepassing. Momenteel liggen de landelijke regels onder een vergrootglas ten aanzien van de Natuurwet en de gezondheidsgevolgen.

Wat wordt nu nog verder onderzocht?

De gemeenteraad heeft aan het college van burgemeester en wethouders de volgende onderzoeksvragen gesteld:

 • Wat zijn de concrete en complete gebiedsopgaven Dalfserveld-West? Bekeken vanuit overheden en gebiedsbelanghebbenden (inwoners, ondernemers).
 • Hoe ontwikkelt de vraag naar energie (tot 2050) en wat zijn de effecten op de energiemix?
 • Wat is precies lokaal eigendom en in welke mate moet er sprake zijn van collectief eigendom  (van inwoners van de gemeente)?
 • Wat is de rol van Dorpen van Morgen (geen formele rechtsvorm) en / of de afzonderlijke duurzame dorpen. In het bijzonder met betrekking tot het voorgestelde voorkeursgebied. Welke rol kan of moet een gemeentelijk energiebedrijf spelen?
 • Wat zijn de mogelijkheden / kansen en beperkingen / risico’s van een tender (aanbesteding)?
 • Hoe voorkomen we versnippering van initiatieven in het zoekgebied?
 • Hoe gaan we om met (vrijwillige) op- en verkoopopties van woningen en bedrijven in het gebied?
 • Welke spreidingsmogelijkheden van zonneparken buiten het nu aangegeven zoekgebied zijn realistisch?
 • Al dan niet in combinatie met buurgemeenten en zo mogelijk buiten landbouwgrond om.
 • Welke ambitie en bijbehorende strategie is nodig om voldoende zon op grote daken te realiseren?
 • Hoe wordt rekening gehouden met effecten op de gezondheid van mens en dier?
 • Hoe kan de exclusiviteit van bewoners en grondeigenaren om tot 2024 een gezamenlijk plan te maken worden geborgd?

Het College beantwoordt deze vragen dit jaar (nader onderzoek). Daarbij wordt ook een beroep gedaan op de bewoners van het zoekgebied.

Gevonden wat u zocht?