Afbeelding van een groen boek met de tekst Omgevingswet

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Deze wet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving.

De Omgevingswet bundelt de wetgeving over en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water in één wet en stemt de regels beter op elkaar af. 

Wat merkt u van de nieuwe wet? 

  • Er zijn minder regels en ze zijn overzichtelijker.
  • Alle regels van verschillende overheden zijn op één digitale plek te vinden: in het nieuwe Omgevingsloket.
  • Voor plannen in de fysieke leefomgeving hoeft u maar één omgevingsvergunning, aan te vragen, óók als er meerdere overheden bij betrokken zijn. Maar een omgevingsvergunning kan wel verschillende onderdelen bevatten, die u moet kiezen afhankelijk van wat u gaat doen. 
  • U wordt vroegtijdig geïnformeerd door partijen die bij u in de buurt een plan willen realiseren. Dit in het kader van een participatietraject dat door de initiatiefnemer wordt gestart. 

Instrumenten voor de gemeente 

De Omgevingswet biedt de gemeente vier instrumenten waarbinnen zij haar taken voor de fysieke leefomgeving uitvoert:

De omgevingsvisie 

Een blik vooruit, gericht op 2040. Waar willen we dan met elkaar staan als het gaat om samen werken, samen wonen en samen leven? Dat staat in onze Omgevingsvisie 1.0 en is terug te vinden op www.omgevingsvisiedalfsen.nl. In de Omgevingsvisie 1.0 staat de lange termijn visie op de fysieke leefomgeving. Waar gaan we de kernen uitbreiden? Waar komen bedrijventerreinen? Maar ook: wat waarderen wij aan onze woonomgeving en wat moet in stand gehouden worden? Het is de bedoeling dat de visie met een cyclus up to date gehouden wordt, vandaar de 1.0. Zo kunnen we bijsturen als het nodig is.

Het omgevingsplan 

De gemeente had voorheen bestemmingsplannen. Sinds 1 januari 2024 heeft de gemeente één omgevingsplan waarin alle gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving staan. In dit omgevingsplan worden niet alleen de regels van de bestemmingsplannen van de gemeente, maar ook regels uit verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving (denk bijvoorbeeld aan de Algemene Plaatselijke Verordening) opgenomen. De gemeente heeft hiervoor de tijd tot 1 januari 2032. In de tussenliggende periode heeft de gemeente een zogenoemd tijdelijk deel van het omgevingsplan, zodat we initiatieven nog kunnen toetsen aan de 'oude' bestemmingsplannen. 

De omgevingsvergunning 

Minder regels. Dat is het uitgangspunt van de Omgevingswet. Soms volstaat het om alleen een melding te doen voordat u een plan mag uitvoeren. Natuurlijk zijn er ook situaties waarbij een omgevingsvergunning gewoon nodig blijft. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een boom te kappen of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. Als u zeker wilt weten wat op uw situatie van toepassing is, kunt u het beste de vergunningcheck in het Omgevingsloket doen.

Door de komst van de Omgevingswet hoeft u sinds 1 januari 2024 maar één omgevingsvergunning aan te vragen, ook als er meerdere overheden betrokken zijn. Let op: het kan wel zijn dat u meerdere werkzaamheden moet kiezen die voor de omgevingsvergunning van toepassing zijn. 

In de meeste gevallen weet u binnen 8 weken waar u aan toe bent.

Het programma

Hierin kunnen overheden beleid en maatregelen opstellen om de gewenste kwaliteit van de fysieke leefomgeving te bereiken. Het programma is een nieuw instrument. De gemeente Dalfsen heeft hier nog geen ervaring mee opgedaan. 

Wat verandert er voor u?

Omgevingsvergunning aanvragen 

Tot 1 januari 2024: heeft u uiterlijk 31 december 2023 een vergunning gekregen of ingediend? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd. U heeft hierover bericht gehad of ontvangt dit nog.

Vanaf 1 januari 2024: U vraagt een omgevingsvergunning aan via het nieuwe Omgevingsloket. In dit digitale loket ziet u direct of u een vergunning nodig heeft, en kunt u deze ook direct aanvragen.

Wijzigen of herzien van het omgevingsplan 

Heeft u een nieuw project dat niet past binnen het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) en wilt u het plan wijzigen of herzien? Sinds 1 september 2023 werken we voor nieuwe projecten volgens de regels van de nieuwe Omgevingswet. Hoe dit er exact uitziet verschilt per project. Daarom kijken we samen met u naar de mogelijkheden en begeleiden we u stap voor stap. Neem hiervoor contact met ons op via:

Participatie 

Als u een appartementencomplex wilt bouwen, een windmolen wilt plaatsen, of bijvoorbeeld een grote aanbouw aan uw huis wilt zetten, dan heeft u niet alleen te maken met de gemeente, maar ook met buren en andere personen of bedrijven die ermee te maken hebben. Van de initiatiefnemer wordt verwacht dat hij de mensen die een belang hebben, betrekt bij het uitwerken van de plannen. 

In de Omgevingswet is participatie een aanvraagvereiste bij omgevingsvergunningen. De initiatiefnemer moet de belangen van relevante betrokkenen ophalen en duidelijk maken wat hij hiermee gedaan heeft. 

De gemeente Dalfsen hecht altijd al grote waarde aan het betrekken van inwoners. Samen zorgen we ervoor dat we op een fijne plek wonen, werken en leven. In het beleid voor Inwonerbetrokkenheid staat hoe we dat vormgeven, zodat ons samenspel soepel verloopt en we allemaal weten waar we aan toe zijn. In het beleid kunt u richtlijnen vinden voor hoe u andere personen die er mee te maken hebben, kunt betrekken in uw plannen.

Initiatiefnemer

De initiatiefnemer wordt onder de Omgevingswet aangemoedigd om aan participatie te doen, maar is dat niet verplicht. Er geldt 1 uitzondering: de gemeenteraad heeft in het Adviesrecht de gevallen aangewezen waarbij participatie wél verplicht is bij activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is. Later volgt meer informatie waarin we uitleggen of dat in uw geval verplicht is.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)  

Naast de nieuwe Omgevingswet is op 1 januari 2024 ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Deze wet, ook wel kortweg Wet kwaliteitsborging genoemd, verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger. Dit geldt niet direct voor alle bouwwerken, maar gaat in fases. Deze wet kan gevolgen hebben als u bouwplannen heeft.

Lees meer over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Veelgestelde vragen over de Omgevingswet

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is een nieuwe wet, die voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Kortom een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. 

Waarom is de Omgevingswet nodig?

Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de buitenruimte, zoals voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld; ze spreken elkaar soms ook tegen en er worden meerdere termen gebruikt terwijl hetzelfde bedoeld wordt. De losse regels en wetten verhinderen ook vaak de ontwikkeling van innovatieve, duurzame initiatieven. Daarom worden 26 wetten en een paar honderd regelingen op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet. 

Wat merken inwoners van de Omgevingswet?

Inwoners merken misschien in eerste instantie niets van de Omgevingswet. Maar als u bijvoorbeeld iets wilt verbouwen aan uw huis of tuin en u vraagt een vergunning aan, dan gaat dat anders dan voorheen. U zoekt de regels op in het nieuwe Omgevingsloket. In dat loket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft, en deze ook direct aanvragen. De Omgevingswet zorgt er ook voor dat u kunt meepraten over de omgevingsvisie, het omgevingsplan en ontwikkelperspectieven in uw gemeente. En over initiatieven bij u in de buurt. Dat kon altijd al, maar de Omgevingswet schrijft voor dat u actiever wordt benaderd om mee te denken. 

Wie gaat er aan de slag met de Omgevingswet?

Eigenlijk wij allemaal. Inwoners, ondernemers en overheden zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van onze leefomgeving. Gemeenten leggen in hun omgevingsplannen niet alles meer tot in detail vast, zoals dat eerder in bestemmingsplannen werd gedaan. Door plannen globaler te beschrijven, ontstaat ruimte voor initiatiefnemers om hun plannen uit te werken. Zij moeten daar wel eventuele belanghebbenden bij betrekken. De gemeente heeft een meer adviserende en toetsende rol.

Wat zijn de voordelen van de Omgevingswet?

Een belangrijke verbetering van de nieuwe wet is dat de fysieke leefomgeving meer in samenhang wordt gezien en benaderd. Dit betekent dat bij het invullen van plannen ook thema’s als energietransitie, duurzaamheid, sociale en maatschappelijke uitdagingen worden betrokken. De bedoeling is dat hiermee de kwaliteit van de leefomgeving verbetert en dat er sneller en betere besluiten worden genomen over de invulling van de buitenruimte. Daar hebben alle inwoners en ondernemers profijt van. Iedereen heeft via het Omgevingsloket toegang tot dezelfde informatie. Bovendien gaat het aanvragen van een omgevingsvergunning sneller. 

Heeft de Omgevingswet ook nadelen?

Net als bij een verbouwing staat nog niet alles meteen op z’n plek. Dat duurt even en het kan ook wel eens fout gaan. Alle losse wetten en regels vallen sinds 1 januari 2024 onder één nieuwe wet. Dat is nieuw. Bovendien gaan we (inwoners, ondernemers en overheid) anders met elkaar samenwerken. Dat zal in het begin wennen zijn. Uiteindelijk gaan we ervan uit dat met de Omgevingswet de besluitvorming beter wordt en sneller gaat en dat plannen sneller gerealiseerd kunnen worden.

Waar kan ik meer informatie over de Omgevingswet vinden?

Heeft u vragen? 

Er is sinds 1 januari 2024 veel veranderd door de komst van de Omgevingswet. Heeft u een plan dat van invloed is op de leefomgeving? Dan helpen wij u uiteraard. Neem voor vragen contact met ons via:

We blijven u de komende tijd informeren en denken graag met u mee.

Heeft u gevonden wat u zocht?