Wat is het?

Subsidie die per kalenderjaar of voor een bepaald aantal (kalender)jaren voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt. Hierbij is onderscheid in subsidies tot en met € 15.000 en subsidies hoger dan € 15.000.

Subsidies tot en met € 15.000

Kenmerkend voor subsidies tot en met € 15.000 is dat de subsidie direct wordt vastgesteld. De subsidieontvanger hoeft achteraf niet standaard verantwoording af te leggen. Wel kan de subsidieontvanger verplicht worden aan te tonen dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Is dit het geval dan wordt in de betreffende subsidiebeschikking hierop gewezen en kan als de activiteiten niet overeenkomstig het college alsnog de subsidievaststelling intrekken of wijzigen. In enkele gevallen worden subsidies vooraf verleend en achteraf vastgesteld. 

Voorbeelden afzonderlijke subsidieregeling of beleidsregel met jaarlijkse subsidie tot en met € 15.000:

  • Compensatieregeling zaalhuur
  • Jeugdsportsubsidie
  • Jeugdsubsidie culturele verenigingen
  • Sportsubsidie mensen met een beperking

Subsidies hoger dan € 15.000

Subsidies hoger dan € 15.000 worden altijd eerst verleend en na afloop van de activiteiten vastgesteld. Veelal vindt hierbij indexatie met loon- en prijscompensatie plaats, waarbij de cao afspraken van de betreffende sector (loon) en de index van de gemeentebegroting (prijs) worden gehanteerd. Afhankelijk van de omvang van de subsidie, geldt een verantwoordingsplicht die toeneemt bij hogere subsidies.

Wat moet ik doen?

  • Zorg dat u uw aanvraag uiterlijk 1 november voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft, heeft ingediend en door ons is ontvangen. Aanvragen die na 1 november worden ontvangen, worden alleen inhoudelijk behandeld als het subsidieplafond nog niet bereikt is. Let op: in een afzonderlijke subsidieregeling of beleidsregel kan sprake zijn van een andere indieningstermijn voor het aanvragen van subsidie;
  • Voeg bij het aanvraagformulier een activiteitenplan en een begroting van inkomsten en uitgaven voor de periode waarvoor u subsidie aanvraagt, tenzij in beleidsregels anders is aangegeven. Voor sommige subsidies, zoals sportsubsidies, moet u een ledenlijst toevoegen. Dit staat in de betreffende beleidsregels beschreven;
  • Subsidies hoger dan € 15.000 worden vooraf verleend en achteraf vastgesteld. Dit betekent dat u het subsidiebedrag als voorschot uitbetaald krijgt en dat u nadat u de subsidie heeft verantwoord een brief krijgt waarin de subsidie wordt vastgesteld. Op deze manier kunnen wij de hoogte van de subsidie bijvoorbeeld afhankelijk stellen van de uitgevoerde activiteiten en eventueel (gedeeltelijk) terugvorderen wanneer de afgesproken activiteiten niet of niet volledig hebben plaatsgevonden.

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?